A Kutatóközpont küldetése

A László Gyula Kutatóközpont és Archívum névadójául László Gyula (1910–1998) régészprofesszort és képzőművészt választotta, akit az őstörténetről való gondolkodás megújítójának tekint. A Kutatóközpont László Gyula tudósi magatartását követve, a különböző tudományok művelőinek összefogásával a magyar történelem kezdeteit és a régi műveltség egyetemes kapcsolódásait kívánja vizsgálni. Ebben régész, történész, néprajzos és filológus szakemberek a régről való bevált és a legújabb módszerek együttes alkalmazásával vizsgálják a múlt emlékeit. Hitünk szerint az identitástudat szellemi alapjait a László Gyula-i „termékeny bizonytalanság” gondolat jegyében lehet eredményesen vizsgálni, a dogmatizmus és a dilettantizmus szélsőségeit egyaránt elkerülve, máskülönben a tudományos gondolkodás elveszítheti az önreflexió biztosította mértéktartást és rugalmasságot, s így a fejlődést gátoló dogmává merevedik. A neves tudós (és művész) abban is követendő példát mutatott, hogy az egykorvolt élet írott, tárgyi és szellemi műveltségi nyomait a maga szerves egységében láttatta.

Az egyes tudományágakat ezért nem izoláltan, hanem komplex módon kívánjuk alkalmazni, és a múlt hagyatékát különböző szakemberek együttműködése és termékeny vitája révén látjuk megismerhetőnek.

A Kutatóközpont és Archívum feladatai

A László Gyula Intézet 2018. január 1-én jött létre. 2019. június 1-jétől a Magyarságkutató Intézetbe integrálva László Gyula Kutatóközpont és Archívum néven működik tovább, és két fő profillal rendelkezik.

I. A Kutatóközpont tudományos kutatásokat végez a magyar nép és műveltség eredetének és eurázsiai léptékű kapcsolódási rendszerének tárgyában. A főbb kutatási irányok a következők:

  1. A korai magyar múlt (őstörténet, honfoglalás-kor, Árpád-kor) hagyományokat tisztelő, józan történeti forráskritika jegyében végzendő vizsgálata.
  2. A mitikus és történeti hagyomány kapcsolódásának feltárása, az ősi magyar hitvilág és népzenei hagyaték eurázsiai összefüggésekben való elemzése.
  3. A Kárpát-medence tágabb értelemben vett népvándorlás-kori (IV–XIII. század) múltjának és tárgyi hagyatékának kutatása, kitekintve a régészeti leletek történeti értelmezhetőségének elméleti-módszertani kérdéseire.
  4. A közép-eurázsiai kulturális tér vizsgálata, különös tekintettel a Kaukázus előterére; ennek során néprajzi-népzenei és régészeti terepmunkák végzése, illetve támogatása.
  5. A magyar eredetkutatás történetének feltárása és kritikai-eszmetörténeti elemzése.

II. Az Archívum László Gyula tudományos és művészeti hagyatékának rendszeres gyűjtésére, digitalizálására, archiválására jött létre, s az így létrehozott digitális tudástárat hozzáférhetővé teszi a kutatás és a közművelődés számára. Tevékenyen részt vesz László Gyula életművének feldolgozásában, és a régészprofesszor korábban megjelent könyveinek, tanulmányköteteinek, kéziratainak kritikai kiadásában.

A Kutatóközpont és Archívum célkitűzései

A László Gyula Kutatóközpont és Archívum elsődleges célja a jelen és a jövő nemzedékeivel megismertetni a magyar őstörténetet és az arról való felelős gondolkodást. Ennek érdekében az elért eredményeket rendszeresen publikálni szükséges hazai és külföldi tudományos fórumokon, valamint közérthetően közvetíteni a nagyközönség számára. Nyomtatott és elektronikus kiadványokkal kiszolgálni a magyar tudományos és közművelődési igényeket; emellett világnyelvekre való lefordíttatásuk és külföldi terjesztésük kultúrdiplomáciai, tudománypolitikai feladatot is be kíván tölteni. Cél továbbá – László Gyulát, az egykori egyetemi tanárt is követve, a tudományos utánpótlás ügyét szolgálva – a tehetséges fiatal kutatók ösztöndíjprogramokkal történő segítése.

Munkatársak