A MOLDVAI MAGYAROK TÁNCKULTÚRÁJÁNAK ÁLTALÁNOS VONÁSAI

Tanulmány: itt

Szerző

Szőnyi Vivien

Cím

A MOLDVAI MAGYAROK TÁNCKULTÚRÁJÁNAK ÁLTALÁNOS VONÁSAI

Hivatkozás

DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.53644/MKI.MULTIDEZO.2022.223

Absztrakt

A tanulmány a hazai táncfolklorisztika egyik elmaradását kívánja pótolni a moldvai magyarság tánckultúrájára vonatkozó eddigi adatok és részeredmények összegzésével. A népcsoport táncélete és tánckészlete korábban nem tartozott a táncfolkloristák érdeklődési körének középpontjába, tánchagyományaikkal – néhány szaktanulmány kivételével – csak érintőlegesen foglalkoztak a néprajzi leírások. A különböző forráscsoportokból származó ismeretek alapján a moldvai magyar településeken egy korábban jól szervezett, közösségileg működtetett táncélet rajzolódik ki előttünk. A nagyobb ünnepnapokhoz és az emberi életfordulókhoz kapcsolódó táncalkalmak mellett havi vagy heti rendszerességű mulatságok színesítették a társas szórakozás eseményeit. Tánckészlet tekintetében a középkori gyökerű, erős balkáni hatást mutató lánctánckultúra határozza meg a tradicionális táncrendet, azonban a régió történeti hátterének, kulturális és társadalmi jellemzőinek együttes hatása miatt a repertoárba további táncrétegek, kis mértékben Kárpát-medencei páros-, nagyobb arányban pedig nyugat-európai kontratáncok is beépültek. Moldva tánckultúrája napjainkban jelentős átalakuláson megy keresztül, melynek értelmezéséhez nélkülözhetetlen a korábbi tánchagyományok felderítése, megismerése és elhelyezése az európai tánctörténetben.

Kulcsszavak

táncélet, táncalkalom, táncdialektus, tánckészlet, moldvai magyarok