Tanulmány: itt

Szerző

M. Lezsák Gabriella

Cím

ONOGUROK ÉS SZABIROK A MEÓTISZ MELLÉKÉN

Hivatkozás

DOI: https://doi.org/10.53644/MKI.MAOSMB.2022.135

Absztrakt

A Meótisz melléki kora középkori népek történetéről és anyagi kultúrájáról egyre több ismerettel rendelkezünk. A korabeli írott források több olyan népcsoportot, törzsszövetségi alakulatot is említenek a területen, amelyek a korai magyarsággal hozhatók kapcsolatba. A 6-7. századra datált Szivasovka régészeti kultúrát az orosz és az ukrán kutatás a különböző sztyeppei eredetű lovasnomád népek, köztük az onogurok és a szabirok régészeti hagyatékával azonosítja. Különösen izgalmas ez az azonosítás annak tükrében, hogy a középkori magyar krónikák (lásd Csodaszarvas-monda) és kortárs adatok (például Regino) szerint a honfoglaló magyarság a Meótisz mellékéről érkezett a Kárpát-medencébe, és míg az onogur elnevezés a magyarság külső megnevezéseként gyűjtőnévként szolgálhatott (jelentése: tíz törzs), addig Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár szerint a szabir feltehetően a magyarság eredeti származására utal. Az alábbiakban e két entitásra vonatkozó legfontosabb írott források és régészeti kultúrák összefüggéseit vizsgálom annak reményében, hogy sikerül ráirányítani a figyelmet a tudományos kutatás intenzívebb kiterjesztésének szükségességére a jelzett területen.

Kulcsszavak

Meótisz melléke, Kaukázus, Pontusz, királyi szkíták, meót nép, szabirok, onogurok, korai magyarok, Szivasovka-kultúra, részleges lovas temetkezések