Vihar előtti csend a Donnál

"Ti ma a messzi orosz tél hidegében ünnepeltek, de idehaza minden magyar tudja, hogy a templomokban csak azért zenghet karácsonyi ének mert Ti áldozatos, küzdő lélekkel biztosítjátok az otthon nyugalmát.”

Az 1942 júliusa és szeptembere között lezajlott súlyos doni hídfőcsatákat követően egy leharcolt, létszámában, fegyverzetében és felszerelésében megfogyatkozott, súlyos ellátási gondokkal küzdő magyar honvédsereg sok ezer kilométerre hazájától, a Don partján kialakított, hevenyészett védőállásaiban töltötte a karácsonyi ünnepeket. 

Az 1943 januári veszteségteljes visszavonulást megelőző időszak eseményeiről a honvedelem.hu közölt beszélgetést Babucs Zoltán  hadtörténésszel, a Magyarságkutató Intézet ügyvivő szakértőjével.

Babucs Zoltán, Intézetünk hadtörténész munkatársa

,,Az az évi hídfőcsaták személyi és technikai veszteségei után milyen morális és felszereltségi állapotban voltak a magyar csapatok 1942 decemberének végén?

Elöljáróban azon téves sztereotípiát kell cáfolnunk, miszerint a magyar 2. hadsereget a halálba küldték volna. Az 1938 és 1941 közötti országgyarapítást követően csak idő kérdése volt, hogy a németek mikor nyújtják be a számlát revíziós segítségükért. Ez 1942 január elején következett be, amikor Hitler megpróbálta szövetségeseit minél nagyobb mértékben bevonni a nyári offenzívához. A magyar féltől teljes hadereje bevetését követelte, amelyet sikerült végül lealkudni egy hadseregre. Ez volt a magyar 2. hadsereg, amelyet a nemzeti emlékezet tévesen 2. magyar hadseregként emleget, s történetét a téma legkiválóbb ismerője, dr. Szabó Péter hadtörténész munkássága révén ismerhetjük. 

Ezt az expedíciós hadsereget a magyar viszonyokhoz képest a lehető legjobban szerelték fel. Maga a Honvéd Vezérkar főnöke, vitéz Szombathelyi Ferenc vezérezredes emelte ki, hogy „a rendelkezésre álló időhöz és eszközökhöz mérten mindent megtettünk, hogy a 2. hadsereget várható feladataira a lehető legjobban felkészítsük. Felfegyverzés tekintetében nyugodtan állíthatjuk, hogy az elvonuló hadsereg mindazon korszerű fegyverekkel kellő számban rendelkezik, amellyel bármilyen ellenféllel szemben felveheti a harcot és nem marad el semmiféle hadsereg mögött. Szervezés terén is megadtuk a hadseregnek a lehetőségekhez mérten egyébként is mindazt, amihez a korszerű harcban és a várható ellenféllel szemben a tapasztalatok szerint szüksége lehet.” Kijelentette azt is, hogy „a drága magyar vérrel takarékoskodnunk kell”, és „hogy Magyarország tisztán ideális javakért harcol. Nem keresünk Oroszországban semmit, nem úgy, mint a románok (…)”.

Az elvonuló hadsereget igyekeztek lelkileg is felkészíteni: „Minden honvéd Magyarország képviselője. Nem az orosz nép, hanem a bolsevizmus ellen harcol.” Tábori levelezőlapok sora bizonyítja, hogy a honvédek megtapasztalva a „szovjet paradicsomot”, tudatában voltak annak, mit keresnek hazájuktól távol. A keleti hadműveleti területen a nyári támadás és a doni hídfőcsaták alatt bebizonyosodott, hogy a Magyar Királyi Honvédség, amely a szomszédos államok elleni revíziós háborúra és nem a „vörös kolosszus” elleni hadviselésre készült, a Vörös Hadsereggel szemben csak súlyos áldozatok árán képes eredményesen helytállni. 1942 szeptember közepéig ezer tiszt és huszonkilencezer honvéd került veszteséglistára, maga a hadseregparancsnok, vitéz Jány Gusztáv vezérezredes is megsebesült. A tisztikar húsz, a legénységi állomány tizenöt, a munkaszolgálatosok hat százalékos véres veszteséget szenvedtek. Fegyverzetben és járművekben is számottevő volt a veszteség, az esztergom-tábori 1. tábori páncéloshadosztály harckocsiállományának a fele veszett oda. A nagy áldozat szinte hiábavaló volt, hiszen a német segítség ellenére csak a korotojaki hídfőt sikerült felszámolni, de az uriv–sztorozsevojei és a scsucsje–perejeshajai állások szovjet kézben maradtak.

Jány vezérezredes hiába kért otthonról segítséget, az egyre feszültebbé váló magyar–román helyzet határháborúval fenyegetett. Az utánpótlást leállították, hogy az itthoni seregtesteket felszerelhessék, nehogy román támadás esetén úgy járjunk, mint 1918-ban. Ettől függetlenül a hátország nem feledkezett meg a doni hadseregről, de katonái mégis úgy érezték, hogy magukra maradtak.

Történtek-e decemberben jelentősebb harci cselekmények, vállalkozások?

Az itteni arcvonalszakaszt viszonylagos csend jellemezte. A Don túlsó partján lévő, leharcolt szovjet csapatok az erősítést várták – amelyek január elejétől érkeztek be –, s csakúgy, mint a magyar alakulatok, alkalmanként kisebb-nagyobb vállalkozásokat hajtottak végre azzal a céllal, hogy kipuhatolják, milyen erejű ellenséges egységekkel állnak szemben. Magyar részről több eredményes vállalkozás ismeretes, példának okáért a december első felében a kassai 23. könnyű hadosztály arcvonalszakaszán 16 vállalkozásra került sor, ezek egy részét az esztergom-tábori 32/I. zászlóalj hajtotta végre, amelyben testőr tisztek és altisztek is szolgáltak haditapasztalatok szerzése céljából.

Említsük meg a 28 esztendős Delacasse Gábor testőr őrmestert, aki három havi első vonalbeli szolgálata során tanúsított hősiességéért öt vitézségi érmet kapott! A kétszer adományozott Magyar Nagy Ezüst Vitézségi Érem, a Magyar Kis Ezüst Vitézségi Érem és a Magyar Bronz Vitézségi Érem mellé goncsarovkai hősi halálát követően kapta meg a honvédség 30. tagjaként a Magyar Arany Vitézségi Érmet. 

Persze, másutt is akadtak fenegyerekek, mint például a soproni 7. önálló huszárszázadnál. December 10-e éjjelén Tapody Lajos főtörzsőrmester egy hét fős járőrrel indult felderítésre, s e vállalkozásra a soproni 7. könnyű hadosztály vezérkari főnöke, Létz József vezérkari százados is velük tartott. Három bunkert derítettek fel, s a kibontakozott tűzharc során 11 szovjet katonát ejtettek fogságba, majd a saját vonalakhoz visszatérve Létz százados kijelentette: „Tapody Lajos úgy megmászatott a hóban, hogy ezentúl inkább mindent elhiszek neki, de ilyen kirándulásra vele többet nem megyek.” „Ez a járőrmenet híressé lett az egész 2. hadseregnél, mert Létz vezérkari százados fennen hirdette élményét, de ismert volt a hadosztályunkkal kapcsolatot tartó német csapatoknál is.” – olvashatjuk Tapody visszaemlékezésében, akit később a honvédség 28. tagjaként kitüntettek a Magyar Arany Vitézségi Éremmel és hadnaggyá lépett elő.
[...] 
Voltak-e előjelei a közelgő szovjet offenzívának?

A légi felderítések és a felderítő vállalkozások január elején tették világossá, hogy valami készülődik a folyamvédelmet ellátó magyar csapatokkal szemben. A hadseregparancsnokság úgy vélte, komolyabb harctevékenység a hídfőkben – főként az uriviban – várható, ám nem volt lehetőség a csapatok megerősítésére. Lajtos Árpád vezérkari százados joggal állapította meg: „E támadásokat, hogy értelmük legyen, nagy erőkkel kell végrehajtani, ez a főellenállási vonal, mert hisz övről nem beszélhetünk, mert még (oly) erős megszállása mellett sem lehet maradéktalanul kivédeni.” A rossz látási viszonyok és a szovjetek megtévesztő manőverei folytán akadtak olyan vélemények is, hogy csak elterelő jellegű támadásra kell számítani.

Hogyan telt 1942 karácsonya a fronton?

Már a nyár végétől jótékonysági akciók sora kezdődött itthon, hogy a honvédek számára téli óvócikkeket, füstölni valót, pénzadományokat gyűjtsenek. Megmozdult az egész ország, társadalmi és egyházi szerveztek sora, a Vöröskereszt, leventék, cserkészek és iskolák diákjai vettek részt az akcióban, „füsttelen napokon” cigarettát, dohányt gyűjtöttek, „szeretet-csatákat” rendeztek, az itthon maradt hozzátartozók számára pedig honvédkarácsonyokat tartottak. A jótékonysági adományok, karácsonyi csomagok, kívánsághangversenyek mellett szívderítő volt a honvédek számára, hogy a vitéz Zitás Bertalan alezredes vezette Tábori Színház társulata – köztük Dajka Margit, Kis Manyi, Rajz János és Tompa (Pufi) Sándor – szórakoztató előadásaival próbálta enyhíteni a hátország hiányát. Ahol lehetőség adódott rá, körletenként karácsonyfát állítottak, betlehemes játékkal, feljavított élelmezéssel ünnepelték a megváltó születését. A tisztek, altisztek igyekeztek a reájuk bízott legénységről a legjobban gondoskodni, e munkában nagy segítségükre voltak a tábori lelkészek.

December 24-én a kormányzó rádiószózatban köszöntötte a hazától távol harcoló honvédeket. „Ti ma a messzi orosz tél hidegében ünnepeltek, – mondta – de idehaza minden magyar tudja, hogy a templomokban csak azért zenghet a karácsonyi ének, mert Ti áldozatos, küzdő lélekkel biztosítjátok az otthon nyugalmát.” A honvédek számára mégis az jelentette a legnagyobb örömet, ha szeretteiktől kaptak csomagot, tábori levelezőlapot. Gondolataikban, imáikban ekkor lehettek otthon, kérve az Istent, hogy óvja meg családjaikat és őket segítse haza."

A teljes beszélgetést a honvedelem.hu oldalán olvashatják.