Tanulmány: itt

Szerző

Tánczos Vilmos

Cím

Zoomorfizmuson alapuló metaforikus képek egy székely falu (Csíkszentkirály) tájnyelvében

Hivatkozás

A Magyarságkutató Intézet évkönyve, 2021. 425–458.
DOI: https://doi.org/10.53644/MKIE.2021.425

Absztrakt

A kognitív nyelvészet a metafora fogalmát tágan értelmezi: a konkrét nyelvi megfogalmazódástól függetlenül metaforikus viszonynak tekint minden képi megfeleltetést, amelynek két elemét a hasonlóság elve kapcsolja össze. A jelen közlemény adattári része egy egy csíki székely faluban, Csíkszentkirályon végzett nyelvi gyűjtésre alapozott metaforagyűjtemény. Olyan állandó nyelvi kifejezéseket tartalmaz, amelyekben a metaforák forrástartománya az állatok világa, céltartománya pedig valamilyen emberi gondolkodás- és viselkedésforma. Az adattári részre reflektáló bevezető tanulmányban a szerző a metaforikus képek használatának néhány esztétikai-poétikai és társadalmi- pragmatikai kérdésére keresi a választ.

Kulcsszavak

kognitív metafora, proverbium, zoomorfizmus, székely nyelvjárás