‮𐲠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳜𐳓𐳞𐳚𐳮 - 𐲓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲠𐳛𐳘𐳛𐳯𐳐 𐲠𐳋𐳦𐳉𐳢𐳢𐳉𐳖 𐳋𐳤 𐲙𐳋𐳘𐳉𐳦𐳏 𐲇𐳁𐳙𐳐𐳉𐳖𐳖𐳉𐳖

‮𐲀 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳜𐳓𐳞𐳚𐳮- 𐲚𐳉𐳖𐳮𐳐 𐳋𐳤 𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳘𐳐 𐳓𐳀𐳖𐳀𐳙𐳇𐳛𐳯𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳄𐳑𐳘𐳹 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳭𐳙𐳓 𐳉𐳖𐳤𐳟𐳤𐳛𐳢𐳂𐳀𐳙 𐳀 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳦𐳉𐳢𐳭𐳖𐳉𐳦 𐳎𐳉𐳢𐳘𐳉𐳓𐳉𐳐𐳏𐳉𐳯 𐳋𐳤 𐳐𐳌𐳒𐳀𐳐𐳏𐳛𐳯 𐳥𐳜𐳖, 𐲯𐳛𐳂𐳛𐳢𐳀𐳖𐳒𐳁𐳦𐳜𐳖 𐳀𐳯 𐲐𐳠𐳛𐳗 𐳮𐳐𐳇𐳋𐳓𐳉𐳙, 𐳀𐳯 𐲋𐳥𐳀𐳓𐳐-𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳏𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍 𐳮𐳛𐳙𐳪𐳖𐳀𐳦𐳁𐳙 𐳁𐳦 𐳉𐳍𐳋𐳥𐳉𐳙 𐳀 𐳓𐳉𐳖𐳉𐳦𐳐 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳏𐳀𐳦𐳁𐳢𐳌𐳀𐳖𐳮𐳀𐳓𐳐𐳍. 𐲀 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳮𐳁𐳖𐳦𐳛𐳯𐳀𐳦 𐳿𐲿𐳾𐳾𐳾𐳾𐳼𐳼 𐳉𐳖𐳟𐳦𐳦 𐲌𐳉𐳖𐳤𐳟-𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳛𐳢𐳥𐳁𐳍 𐳥𐳁𐳘𐳛𐳤 𐳋𐳥𐳀𐳓𐳐 𐳮𐳁𐳢𐳘𐳉𐳎𐳋𐳒𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳐𐳤 𐳛𐳦𐳦𐳏𐳛𐳙𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳏𐳀𐳙𐳍𐳯𐳛𐳦𐳦. 𐲉𐳯 𐳀𐳯 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳜𐳓𐳞𐳚𐳮 𐳉𐳂𐳂𐳉 𐳀 𐳙𐳀𐳎 𐲠𐳀𐳖𐳜𐳄𐳛𐳢𐳥𐳁𐳍𐳂𐳀 𐳓𐳀𐳖𐳀𐳪𐳯𐳛𐳖𐳒𐳀 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳜𐳐𐳦, 𐳙𐳉𐳘 𐳌𐳉𐳖𐳉𐳇𐳮𐳉 𐳀 𐳇𐳋𐳖𐳐 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳥𐳐𐳍𐳉𐳦𐳉𐳓𐳉𐳦 𐳤𐳉𐳘.

‮‮𐲀 𐳏𐳉𐳗𐳐 𐳌𐳛𐳖𐳓𐳖𐳜𐳢𐳓𐳐𐳙𐳆𐳉𐳓𐳂𐳟𐳖 𐳫𐳎 𐳮𐳁𐳖𐳛𐳍𐳀𐳦𐳦𐳪𐳙𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳓𐳞𐳯𐳂𐳉𐳙 𐳀 𐳦𐳁𐳒𐳚𐳉𐳖𐳮𐳐 𐳯𐳀𐳘𐳀𐳦𐳛𐳦 𐳐𐳤 𐳘𐳉𐳍𐳟𐳢𐳐𐳯𐳦𐳭𐳓. 𐲂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳒𐳪𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄𐳪𐳖 𐳑𐳢𐳙𐳐-𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳙𐳐 𐳙𐳉𐳘 𐳞𐳢𐳇𐳞𐳙𐳍𐳞𐳤𐳤𐳋𐳍, 𐳢𐳁𐳀𐳇𐳁𐳤𐳪𐳖 𐳆𐳀𐳓 𐳑𐳎 𐳦𐳪𐳇𐳒𐳪𐳓 𐳟𐳤𐳉𐳐𐳙𐳓 𐳞𐳢𐳞𐳓𐳤𐳋𐳍𐳋𐳦 𐳀 𐳘𐳀𐳍𐳀 𐳥𐳋𐳠𐳤𐳋𐳍𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳋𐳤 𐳦𐳉𐳖𐳒𐳉𐳤𐳤𐳋𐳍𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳦𐳛𐳮𐳁𐳂𐳂𐳀𐳇𐳙𐳐. 𐲀𐳯 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳜𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳦 𐳉 𐳄𐳋𐳖 𐳒𐳉𐳎𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳞𐳦 𐳢𐳋𐳥𐳢𐳉 𐳦𐳀𐳍𐳛𐳖𐳦𐳪𐳓: 𐳀𐳯 𐳉𐳖𐳤𐳟 𐳌𐳉𐳒𐳉𐳯𐳉𐳦 𐳀 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤 𐳒𐳉𐳖𐳖𐳉𐳍𐳯𐳉𐳦𐳉𐳤𐳤𐳋𐳍𐳉𐳐𐳦, 𐳀 𐳤𐳦𐳀𐳙𐳇𐳀𐳢𐳇 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳦 𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳒𐳀 𐳂𐳉, 𐳀 𐳘𐳁𐳤𐳛𐳇𐳐𐳓 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐, 𐳀 𐳏𐳀𐳢𐳘𐳀𐳇𐳐𐳓 𐳙𐳋𐳠𐳢𐳀𐳒𐳯𐳐, 𐳀 𐳙𐳉𐳎𐳉𐳇𐳐𐳓 𐳥𐳋𐳠𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳘𐳐, 𐳀𐳯 𐳞𐳦𐳞𐳇𐳐𐳓 𐳮𐳁𐳢𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳉𐳓𐳉𐳦 𐳓𐳞𐳯𐳞𐳖, 𐳞𐳢𐳞𐳓 𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳹 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳥𐳉𐳘𐳉𐳖𐳮𐳋𐳚𐳉𐳓 𐳘𐳉𐳖𐳖𐳉𐳦𐳦 𐳥𐳁𐳘𐳛𐳤 𐳌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳹𐳦 𐳐𐳤.

‮𐲀 𐲠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳜𐳓𐳞𐳚𐳮 𐳒𐳜𐳖 𐳏𐳀𐳥𐳙𐳁𐳖𐳏𐳀𐳦𐳜 𐳀𐳯 𐳀𐳖𐳀𐳠- 𐳋𐳤 𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳌𐳛𐳓𐳫 𐳛𐳓𐳦𐳀𐳦𐳁𐳤 𐳀𐳚𐳀𐳚𐳉𐳖𐳮𐳐, 𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳘𐳐, 𐳏𐳉𐳗𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐 𐳜𐳢𐳁𐳐𐳙, 𐳏𐳀𐳎𐳛𐳘𐳁𐳚𐳟𐳢𐳯𐳟 𐳓𐳞𐳢𐳞𐳓𐳂𐳉𐳙 𐳋𐳤 𐳆𐳀𐳖𐳁𐳇𐳐 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳓𐳋𐳙𐳦 𐳐𐳤, 𐳌𐳟𐳖𐳉𐳍 – 𐳁𐳘 𐳙𐳉𐳘 𐳓𐳐𐳯𐳁𐳢𐳜𐳖𐳀𐳍 – 𐳀𐳯𐳛𐳙 𐳢𐳋𐳍𐳐𐳜𐳓𐳂𐳀𐳙, 𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓𐳙𐳉𐳓 𐳠𐳀𐳖𐳜𐳄 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳐-𐳙𐳋𐳠𐳢𐳀𐳒𐳯𐳐 𐳎𐳞𐳓𐳉𐳢𐳉𐳐𐳓 𐳮𐳀𐳙𐳙𐳀𐳓.

‮𐲀 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳉𐳦 𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳒𐳀: 𐲠𐳛𐳘𐳛𐳯𐳐 𐲠𐳋𐳦𐳉𐳢, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲚𐳉𐳖𐳮𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀, 𐳀 𐳓𐳞𐳚𐳮 𐳥𐳉𐳢𐳓𐳉𐳥𐳦𐳟𐳒𐳉, 𐳋𐳤 𐲙𐳋𐳘𐳉𐳦 𐲇𐳁𐳙𐳐𐳉𐳖, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲚𐳉𐳖𐳮𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳘𐳪𐳙𐳓𐳀𐳦𐳁𐳢𐳤𐳀

𐲀 𐳦𐳉𐳖𐳒𐳉𐳤 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳐𐳇𐳉 𐳓𐳀𐳦𐳦𐳐𐳙𐳦𐳮𐳀 𐳋𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳉𐳖 𐳋𐳤 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳏𐳀𐳦𐳜:

https://mek.oszk.hu/21300/21300/21300.pdf

‮‮𐳋𐳤 𐳐𐳦𐳦:

https://mki.gov.hu/.../kiadvanyok-hu/paloc-olvasokonyv