‮‮𐲀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐳿𐳿𐳼𐳼𐳺 𐳋𐳮 𐳮𐳋𐳍𐳋𐳙 𐳀 𐲚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳑𐳢𐳛𐳦𐳦 𐳌𐳛𐳢𐳘𐳁𐳐 – 𐳏𐳀𐳎𐳛𐳘𐳁𐳚 𐳋𐳤 𐳌𐳉𐳒𐳖𐳉𐳥𐳦𐳋𐳤𐳐 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦𐳟𐳤𐳋𐳍𐳉𐳓 𐳄𐳑𐳘𐳹 𐳙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦𐳓𐳞𐳯𐳐 (𐳏𐳐𐳂𐳢𐳐𐳇) 𐳓𐳛𐳙𐳌𐳉𐳢𐳉𐳙𐳄𐳐𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳭𐳙𐳙𐳉𐳠𐳉𐳖𐳦𐳉 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳙𐳀𐳠𐳒𐳁𐳦.
‮‮𐲠𐳛𐳘𐳛𐳯𐳐 𐲠𐳋𐳦𐳉𐳢, 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦𐳭𐳙𐳓 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲚𐳉𐳖𐳮𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀 𐳙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦𐳠𐳛𐳖𐳐𐳦𐳐𐳓𐳀𐳐 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦𐳟𐳤𐳋𐳍𐳹 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳋𐳤𐳓𐳋𐳙𐳦, 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳪𐳙𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳦𐳀𐳢𐳦𐳁𐳤𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳉𐳎𐳐𐳓 𐳯𐳁𐳖𐳛𐳍𐳀𐳓𐳋𐳙𐳦 𐳏𐳀𐳦𐳁𐳢𐳛𐳯𐳦𐳀 𐳘𐳉𐳍 𐳀𐳯 𐳟𐳤𐳉𐳐𐳙𐳓𐳦𐳟𐳖 𐳢𐳁𐳙𐳓 𐳏𐳀𐳎𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳯𐳛𐳦𐳦 𐳍𐳀𐳯𐳇𐳀𐳍 𐳞𐳢𐳞𐳓𐳤𐳋𐳍: 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤𐳀𐳐𐳙𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳦𐳀𐳢𐳦𐳁𐳤𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳘𐳐𐳥𐳥𐳐𐳜𐳒𐳁𐳦.


‮‮ 𐲠𐳢𐳛𐳌. 𐲒𐳪𐳏𐳁𐳥 𐲇𐳉𐳰𐳟 𐳉𐳖𐳟𐳀𐳇𐳁𐳤𐳁𐳂𐳀𐳙 𐳀 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤𐳐 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳓𐳞𐳯𐳖𐳋𐳤𐳉𐳓 𐳋𐳤 𐳀𐳯 𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳘𐳐 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳉𐳓 𐳞𐳥𐳥𐳉𐳏𐳀𐳤𐳛𐳙𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤𐳁𐳢𐳜𐳖 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳓𐳉𐳯𐳉𐳦𐳦.


‮𐲀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓 𐲙𐳀𐳠𐳒𐳀 𐳀𐳖𐳓𐳀𐳖𐳘𐳁𐳂𐳜𐳖 𐳥𐳉𐳢𐳮𐳉𐳯𐳉𐳦𐳦 𐳙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦𐳓𐳞𐳯𐳐 𐳓𐳛𐳙𐳌𐳉𐳢𐳉𐳙𐳄𐳐𐳀 𐳢𐳋𐳥𐳦𐳮𐳉𐳮𐳟𐳐 𐳓𐳞𐳯𐳭𐳖 𐲍𐳀𐳛 𐲒𐳐𐳙𐳎𐳐 (Gao Jingyi), 𐳀 𐲠𐳉𐳓𐳐𐳙𐳍𐳐 𐲙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦𐳓𐳞𐳯𐳐 𐲦𐳀𐳙𐳪𐳖𐳘𐳁𐳚𐳛𐳓 𐲉𐳎𐳉𐳦𐳉𐳘𐳋𐳙𐳉𐳓 𐳛𐳓𐳦𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀, 𐲠𐳪𐳥𐳦𐳀𐳸 𐲒𐳁𐳙𐳛𐳤, 𐳀𐳯 𐲉𐳞𐳦𐳮𐳞𐳤 𐲖𐳛𐳢𐳁𐳙𐳇 𐲦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳉𐳎𐳉𐳦𐳉𐳘 - 𐲉𐲖𐲦𐲉 𐳉𐳘𐳉𐳢𐳐𐳦𐳪𐳤 𐳠𐳢𐳛𐳌𐳉𐳥𐳥𐳛𐳢𐳀, 𐲦𐳁𐳙𐳄𐳯𐳛𐳤 𐲮𐳐𐳖𐳘𐳛𐳤, 𐳀 𐲂𐳀𐳂𐳉𐳤-𐲂𐳛𐳗𐳀𐳐 𐲉𐳎𐳉𐳦𐳉𐳘  𐳛𐳓𐳦𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀 𐳛𐳙𐳖𐳐𐳙𐳉 𐳉𐳖𐳟𐳀𐳇𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳓𐳉𐳢𐳉𐳦𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳛𐳥𐳦𐳛𐳦𐳦𐳁𐳓 𐳘𐳉𐳍 𐳀 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓𐳓𐳀𐳖 𐳓𐳀𐳠𐳆𐳛𐳖𐳀𐳦𐳛𐳤 𐳍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳀𐳦𐳀𐳐𐳓𐳀𐳦.


‮𐲀 𐳘𐳀𐳐 𐳓𐳞𐳯𐳚𐳉𐳖𐳮𐳂𐳟𐳖 𐳓𐳐𐳓𐳛𐳠𐳛𐳦𐳦 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳐 𐳌𐳛𐳢𐳘𐳁𐳓 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤𐳐 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦𐳟𐳤𐳋𐳍𐳉𐳐𐳢𐳟𐳖, 𐳋𐳤 𐳀 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳒𐳁𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳁𐳖𐳦𐳀𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳟𐳢𐳯𐳞𐳦𐳦 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦𐳋𐳤𐳢𐳟𐳖 𐳂𐳉𐳥𐳋𐳖𐳦 𐳉𐳖𐳟𐳀𐳇𐳁𐳤𐳁𐳂𐳀𐳙 𐲙𐳋𐳘𐳉𐳦𐳏 𐲇𐳁𐳙𐳐𐳉𐳖 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳋𐳥.