‮𐲯𐳀𐳮𐳀𐳢𐳛𐳇𐳛𐳦𐳦𐳤𐳁𐳍𐳛𐳦 𐳓𐳉𐳖𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳀𐳯 𐳀𐳮𐳀𐳢 𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓 𐳏𐳑𐳢𐳉 𐳉𐳷𐳦𐳢𐳋𐳘 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳄𐳐𐳤𐳦𐳀 𐳓𐳞𐳢𐳞𐳓𐳂𐳉𐳙. „𐲓𐳐𐳓𐳙𐳉𐳓 𐳀𐳯 𐳋𐳢𐳇𐳉𐳓𐳉 𐳋𐳤 𐳘𐳐𐳋𐳢𐳦, 𐳏𐳛𐳎 𐳉𐳯𐳦 𐳀 𐳘𐳉𐳍𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳁𐳤𐳦 𐳓𐳐𐳍𐳫𐳚𐳛𐳖𐳒𐳁𐳓, 𐳙𐳉𐳮𐳉𐳦𐳤𐳋𐳍𐳉𐳤𐳤𐳋 𐳦𐳉𐳎𐳋𐳓?” – 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳉𐳯𐳦𐳭𐳓 𐳥𐳉𐳠𐳦𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢 𐳼𐳻𐳺𐳺-𐳋𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦 𐳐𐳙𐳦𐳉𐳢𐳒𐳫𐳙𐳓𐳂𐳀𐳙. 𐲀 𐳮𐳁𐳖𐳀𐳥 𐳀 𐳓𐳐𐳂𐳉𐳢𐳦𐳋𐳢𐳂𐳉𐳙 𐳜𐳢𐳁𐳓𐳛𐳙 𐳂𐳉𐳖𐳭𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳥𐳭𐳖𐳉𐳦𐳉𐳦𐳦. 𐲐𐳙𐳇𐳪𐳖𐳀𐳦𐳏𐳪𐳖𐳖𐳁𐳘𐳛𐳦 𐳐𐳙𐳇𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦 𐳉𐳖 𐳀 𐳌𐳢𐳐𐳤𐳤 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳘𐳋𐳚 𐳓𐳐𐳌𐳉𐳒𐳦𐳋𐳤𐳉. 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳋𐳦, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳁𐳦 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳉𐳯𐳦𐳉 𐳀 𐲍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳀.


‮𐲀 gondola.hu 𐳥𐳉𐳠𐳦𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢 𐳼𐳻𐳺𐳺-𐳐, 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳋𐳮𐳉𐳖, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳓𐳋𐳥𐳭𐳖𐳦 𐳐𐳙𐳦𐳉𐳢𐳒𐳫𐳒𐳁𐳂𐳀𐳙 𐳂𐳉𐳥𐳁𐳘𐳛𐳖𐳦 𐳀𐳢𐳢𐳜𐳖, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐲒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳁𐳙 𐳌𐳉𐳖𐳖𐳉𐳖𐳦 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳙 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳏𐳀𐳦𐳜 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳾𐳾𐳾𐳾 𐳋𐳮𐳮𐳉𐳖 𐳓𐳛𐳢𐳁𐳂𐳂𐳐, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀 𐳏𐳐𐳮𐳀𐳦𐳀𐳖𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳖𐳉𐳍𐳢𐳋𐳍𐳉𐳂𐳂𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓, 𐳀 𐲦𐳐𐳏𐳀𐳚𐳐 𐲀𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳜𐳖𐳉𐳮𐳋𐳖. 𐲀 𐲍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳀 𐳌𐳛𐳗𐳦𐳀𐳦𐳦𐳀 𐳂𐳉𐳥𐳋𐳖𐳍𐳉𐳦𐳋𐳤𐳋𐳦 𐳀 𐳠𐳢𐳛𐳌𐳉𐳥𐳥𐳛𐳢𐳢𐳀𐳖. – 𐳥𐳁𐳘𐳛𐳖𐳦 𐳂𐳉 𐳢𐳜𐳖𐳀 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦.


‮𐲀𐳯 𐳀𐳮𐳀𐳢 𐳂𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳛𐳘𐳂𐳀𐳙 𐳋𐳖𐳟 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳹 𐳙𐳋𐳠𐳉𐳖𐳉𐳘 𐳖𐳋𐳦𐳉 𐳘𐳁𐳢 𐳙𐳉𐳘 𐳌𐳉𐳖𐳦𐳉𐳮𐳋𐳤, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳦𐳋𐳚. 𐲘𐳉𐳍𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳦𐳦𐳁𐳓 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲟𐳤𐳐 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳀𐳐𐳙𐳓 – 𐳀 𐳙𐳋𐳠𐳥𐳉𐳢𐳹𐳤𐳑𐳦𐳋𐳤 𐳋𐳤 𐳛𐳓𐳦𐳀𐳦𐳁𐳤 𐳓𐳐𐳏𐳑𐳮𐳁𐳤𐳀𐳐, 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦𐳟𐳤𐳋𐳍𐳉𐳐 𐳄𐳑𐳘𐳹 𐳓𐳛𐳙𐳌𐳉𐳢𐳉𐳙𐳄𐳐𐳁𐳒𐳁𐳦. 𐲀𐳯 𐳉𐳖𐳤𐳟 𐳉𐳖𐳟𐳀𐳇𐳁𐳤𐳦 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳉, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳦𐳦𐳀 𐲉𐳖𐳤𐳟 𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳦 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓𐳉𐳐𐳙𐳓 (𐳀𐳮𐳀𐳢 𐳓𐳛𐳢) 𐳋𐳤 𐳀𐳯 𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳉𐳦𐳦𐳉𐳢𐳒𐳉𐳥𐳦𐳋𐳤 𐳄𐳑𐳘𐳘𐳉𐳖. 𐲟𐳦 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳉𐳯𐳦𐳉 𐳀 𐲍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳀.