‮𐲀 𐳌𐳋𐳚 𐳫𐳦𐳒𐳁𐳙. 𐲦𐳀𐳙𐳪𐳖𐳘𐳁𐳚𐳛𐳓 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳦𐳉𐳘𐳠𐳖𐳛𐳘𐳀𐳐𐳙𐳓𐳢𐳜𐳖 - 𐲓𐳞𐳚𐳮𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐳂𐳉𐳥𐳋𐳖𐳍𐳉𐳦𐳋𐳤

‮„𐲦𐳪𐳇𐳀𐳦𐳛𐳤𐳑𐳦𐳀𐳙𐳪𐳙𐳓 𐳓𐳉𐳖𐳖: 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳛𐳢𐳥𐳁𐳍 𐳀𐳯 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳓𐳛𐳢𐳂𐳀𐳙 𐳥𐳁𐳘𐳛𐳤 𐳦𐳉𐳢𐳭𐳖𐳉𐳦𐳉𐳙 𐳋𐳖𐳉𐳙𐳒𐳁𐳢𐳜 𐳮𐳛𐳖𐳦, 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳓𐳪𐳖𐳦𐳪𐳢𐳁𐳖𐳐𐳤 𐳞𐳢𐳞𐳓𐳤𐳋𐳍 𐳠𐳉𐳇𐳐𐳍 𐳏𐳀𐳦𐳀𐳖𐳘𐳀𐳤. 𐲀 𐳘𐳐 𐳌𐳉𐳖𐳀𐳇𐳀𐳦𐳪𐳙𐳓 𐳒𐳛𐳂𐳂𐳀𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳙𐳐 𐳋𐳤 𐳂𐳐𐳢𐳦𐳛𐳓𐳂𐳀 𐳮𐳉𐳙𐳙𐳐 𐳉𐳯𐳦, 𐳏𐳛𐳎 𐳘𐳐𐳙𐳋𐳖 𐳐𐳙𐳓𐳁𐳂𐳂 𐳂𐳭𐳥𐳓𐳋𐳓 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳤𐳤𐳭𐳙𐳓 𐳢𐳁.” 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦𐳭𐳙𐳓 𐲉𐳥𐳘𐳉𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳌𐳟𐳘𐳪𐳙𐳓𐳀𐳦𐳁𐳢𐳤𐳀, 𐲙𐳋𐳘𐳉𐳦𐳏 𐲰𐳛𐳖𐳦 𐳏𐳛𐳙𐳖𐳀𐳠𐳪𐳙𐳓𐳛𐳙 𐳉𐳖𐳋𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳋𐳤 𐳖𐳉𐳦𐳞𐳖𐳦𐳏𐳉𐳦𐳟 𐲀 𐳌𐳋𐳚 𐳫𐳦𐳒𐳁𐳙 – 𐲦𐳀𐳙𐳪𐳖𐳘𐳁𐳚𐳛𐳓 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳦𐳉𐳘𐳠𐳖𐳛𐳘𐳀𐳐𐳙𐳓𐳢𐳜𐳖 𐳄𐳑𐳘𐳉𐳦 𐳮𐳐𐳤𐳉𐳖𐳟 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳋𐳦 𐲢𐳐𐳙𐳍𐳉𐳢 𐲐𐳤𐳦𐳮𐳁𐳙, 𐳀 𐲢𐳋𐳍𐳋𐳥𐳉𐳦𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦 𐳘𐳪𐳙𐳓𐳀𐳦𐳁𐳢𐳤𐳀, 𐳀 𐳓𐳐𐳀𐳇𐳮𐳁𐳚 𐳓𐳋𐳦 𐳦𐳀𐳙𐳪𐳖𐳘𐳁𐳚𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳖𐳉𐳓𐳦𐳛𐳢𐳀 𐳘𐳋𐳖𐳦𐳀𐳦𐳦𐳀 𐳋𐳤 𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳦𐳀 𐳂𐳉.

𐲀 𐳥𐳀𐳓𐳢𐳁𐳖𐳐𐳤 𐳦𐳉𐳢𐳉𐳓 𐳢𐳉𐳙𐳇𐳉𐳖𐳦𐳉𐳦𐳋𐳤𐳋𐳙𐳉𐳓 𐳓𐳉𐳖𐳖𐳟 𐳘𐳋𐳗𐳤𐳋𐳍𐳹 𐳘𐳉𐳍𐳋𐳢𐳦𐳋𐳤𐳋𐳦 𐳥𐳛𐳖𐳍𐳁𐳖𐳜, 𐳉𐳖𐳦𐳋𐳢𐳟 𐳮𐳐𐳰𐳍𐳁𐳖𐳀𐳦𐳐 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳛𐳓𐳀𐳦 𐳉𐳖𐳉𐳎𐳑𐳦𐳟 𐳋𐳤 𐳓𐳭𐳖𐳞𐳙𐳌𐳋𐳖𐳉 𐳇𐳐𐳥𐳄𐳐𐳠𐳖𐳑𐳙𐳁𐳓𐳀𐳦 𐳌𐳉𐳖𐳤𐳛𐳢𐳀𐳓𐳛𐳯𐳦𐳀𐳦𐳜 𐳥𐳉𐳢𐳯𐳟 𐳙𐳉𐳘𐳆𐳀𐳓 𐳀 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚 𐳘𐳹𐳮𐳉𐳖𐳟𐳐, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳀 𐳙𐳀𐳎𐳓𐳞𐳯𐳞𐳙𐳤𐳋𐳍 𐳥𐳁𐳘𐳁𐳢𐳀 𐳐𐳤 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤, 𐳥𐳉𐳢𐳮𐳉𐳤 𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍𐳉𐳦 𐳀𐳖𐳓𐳛𐳦𐳜, 𐳓𐳛𐳘𐳠𐳖𐳉𐳷 𐳘𐳪𐳙𐳓𐳁𐳦 𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳖𐳉 𐳀𐳯 𐳀𐳥𐳦𐳀𐳖𐳢𐳀.

‮𐲀 𐳤𐳦𐳉𐳌𐳀𐳙𐳐𐳦𐳀 𐳐𐳤𐳠𐳛𐳦𐳁𐳗𐳛𐳤𐳛𐳓 𐳖𐳉𐳍𐳓𐳛𐳢𐳁𐳂𐳂𐳐 𐳦𐳉𐳘𐳠𐳖𐳛𐳘𐳀𐳐, 𐳀 𐳦𐳀𐳢𐳙𐳀𐳥𐳉𐳙𐳦𐳘𐳁𐳢𐳐𐳀𐳐 𐳓𐳛𐳢𐳀 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳓𐳛𐳢𐳐, 𐳀 𐳇𐳋𐳖-𐳉𐳢𐳇𐳋𐳗𐳐 𐳀𐳖𐳎𐳜𐳎𐳐, 𐳀 𐳌𐳉𐳖𐳮𐳐𐳇𐳋𐳓𐳐 𐳂𐳋𐳚𐳐, 𐳀 𐳮𐳉𐳖𐳉𐳘𐳋𐳢𐳐 𐳋𐳤 𐳀𐳯 𐳀𐳖𐳘𐳁𐳇𐳐 𐳓𐳞𐳢𐳦𐳉𐳘𐳠𐳖𐳛𐳘 𐳥𐳀𐳓𐳢𐳁𐳖𐳐𐳤 𐳍𐳉𐳛𐳘𐳉𐳦𐳢𐳐𐳁𐳒𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳓𐳛𐳯𐳜 𐳌𐳉𐳒𐳉𐳯𐳉𐳦𐳉𐳓 𐳀 𐳌𐳋𐳚𐳘𐳛𐳯𐳍𐳁𐳤, 𐳀𐳓𐳪𐳥𐳦𐳐𐳓𐳀 𐳋𐳤 𐳀𐳢𐳁𐳚𐳢𐳉𐳙𐳇𐳥𐳉𐳢 𐳮𐳐𐳰𐳍𐳁𐳖𐳀𐳦𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳋𐳠𐳑𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳞𐳢𐳞𐳓𐳤𐳋𐳍 𐳍𐳀𐳯𐳇𐳀𐳍𐳤𐳁𐳍𐳁𐳦 𐳏𐳐𐳮𐳀𐳦𐳛𐳦𐳦𐳀𐳓 𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳙𐳐.

‮𐲀 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳀𐳯 𐳀𐳖𐳁𐳂𐳂𐳐 𐳏𐳐𐳮𐳀𐳦𐳓𐳛𐳯𐳁𐳤𐳛𐳓𐳛𐳙 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳏𐳀𐳦𐳜:

https://mek.oszk.hu/22300/22398/22398.pdf

‮𐳋𐳤

https://mki.gov.hu/hu/e-konyvtar-hu/kiadvanyok-hu/feny-utjan-nemeth-zsolt