‮ ‮𐲌𐳪𐳖𐳇𐳀𐳐 𐳋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳓 - 𐲓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳋𐳮𐳉𐳖 𐳋𐳤 𐲇𐳀𐳢𐳮𐳀𐳤 𐲘𐳁𐳨𐳁𐳤𐳤𐳀𐳖

‮‮𐲀 𐲌𐳪𐳖𐳇𐳀𐳐 𐳋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳦 𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳒𐳀: 𐲇𐳢. 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳉 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦, 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀, 𐳀 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳥𐳀𐳓𐳘𐳀𐳐 𐳖𐳉𐳓𐳦𐳛𐳢𐳀 𐳋𐳤 𐲇𐳀𐳢𐳮𐳀𐳤 𐲘𐳁𐳨𐳁𐳤 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦, 𐳭𐳎𐳮𐳐𐳮𐳟 𐳥𐳀𐳓𐳋𐳢𐳦𐳟𐳒𐳉, 𐳀 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳌𐳛𐳢𐳇𐳑𐳦𐳜𐳒𐳀.

‮𐲀 𐲌𐳪𐳖𐳇𐳀𐳐 𐲋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳓 (Annales Fuldenses) 𐳀 𐳌𐳢𐳀𐳙𐳓 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳑𐳢𐳁𐳤 𐳉𐳎𐳐𐳓 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳘𐳹𐳮𐳉, 𐳉𐳘𐳉𐳖𐳖𐳉𐳦𐳦 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳢𐳋𐳍𐳘𐳫𐳖𐳦 𐳉𐳘𐳂𐳖𐳉𐳘𐳀𐳦𐳐𐳓𐳪𐳤 𐳌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤𐳘𐳪𐳙𐳓𐳁𐳒𐳀. 𐲉𐳂𐳂𐳋𐳖𐳐 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦𐳟𐳤𐳋𐳍𐳉 𐳀𐳓𐳓𐳛𐳢 𐳐𐳤 𐳥𐳉𐳘𐳂𐳉𐳦𐳹𐳙𐳟, 𐳏𐳀 𐳀 𐳏𐳛𐳙𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳁𐳤 𐳓𐳛𐳢𐳁𐳢𐳜𐳖 𐳥𐳜𐳖𐳜 𐳦𐳞𐳂𐳂𐳐 𐳢𐳁𐳙𐳓 𐳘𐳀𐳢𐳀𐳇𐳦 𐳖𐳀𐳦𐳐𐳙 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳹 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳦𐳀𐳙𐳫 𐳓𐳞𐳯𐳞𐳦𐳦 𐳏𐳉𐳗𐳉𐳯𐳯𐳭𐳓 𐳉𐳖 𐳦𐳉𐳢𐳒𐳉𐳇𐳉𐳖𐳉𐳘 𐳋𐳤 𐳢𐳉𐳖𐳉𐳮𐳀𐳙𐳄𐳐𐳀 𐳦𐳉𐳓𐳐𐳙𐳦𐳉𐳦𐳋𐳂𐳉𐳙: 𐳉𐳯𐳉𐳓 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳐𐳤 𐳮𐳀𐳎 𐳉𐳎𐳉𐳦𐳖𐳉𐳙 𐳉𐳤𐳉𐳘𐳋𐳚𐳦 𐳑𐳢𐳙𐳀𐳓 𐳖𐳉 𐳓𐳐𐳘𐳉𐳢𐳑𐳦𐳟𐳉𐳙, 𐳮𐳀𐳎 𐳏𐳀 𐳦𐳞𐳂𐳂𐳉𐳦, 𐳀𐳓𐳓𐳛𐳢 𐳖𐳀𐳓𐳛𐳙𐳐𐳓𐳪𐳤 𐳢𐳞𐳮𐳐𐳇𐳤𐳋𐳍𐳍𐳉𐳖; 𐳀 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳀𐳂𐳂 𐳖𐳉𐳑𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳠𐳉𐳇𐳐𐳍 𐳙𐳉𐳘 𐳉𐳎𐳥𐳉𐳢 𐳒𐳜𐳮𐳀𐳖 𐳓𐳋𐳤𐳟𐳂𐳂 𐳓𐳉𐳖𐳉𐳦𐳓𐳉𐳯𐳦𐳉𐳓, 𐳑𐳎 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳛𐳤𐳀𐳂𐳂 𐳓𐳢𐳐𐳦𐳐𐳓𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳓𐳉𐳯𐳉𐳖𐳉𐳙𐳇𐳟𐳉𐳓. 𐲀𐳯 Annales Fuldenses-𐳦 𐳦𐳉𐳏𐳁𐳦 𐳓𐳐𐳉𐳘𐳉𐳖𐳐 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳛𐳓𐳀𐳦 𐳋𐳢𐳐𐳙𐳦𐳟 𐳌𐳉𐳖𐳒𐳉𐳎𐳯𐳋𐳤𐳉𐳓 𐳥𐳁𐳘𐳀, 𐳀𐳯 𐳉𐳤𐳉𐳘𐳋𐳚𐳉𐳓 𐳌𐳛𐳗𐳀𐳘𐳀𐳦𐳂𐳀𐳙 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳟 𐳁𐳂𐳢𐳁𐳯𐳛𐳖𐳁𐳤𐳀 𐳋𐳤 𐳀 𐳌𐳉𐳖𐳒𐳉𐳎𐳯𐳋𐳤𐳉𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳂𐳑𐳯𐳏𐳀𐳦𐳜𐳤𐳁𐳍𐳀

.𐲀 𐲌𐳪𐳖𐳇𐳀𐳐 𐲋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳓𐳂𐳟𐳖 𐳉𐳇𐳇𐳐𐳍 𐳆𐳀𐳓 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳮𐳛𐳙𐳀𐳦𐳓𐳛𐳯𐳁𐳤𐳫 𐳥𐳉𐳘𐳉𐳖𐳮𐳋𐳚𐳉𐳓𐳉𐳦 𐳌𐳛𐳢𐳇𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦𐳁𐳓 𐳖𐳉. 𐲓𐳢𐳐𐳦𐳐𐳓𐳀𐳐 𐳓𐳐𐳀𐳇𐳁𐳤𐳛𐳙 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳪𐳖𐳜 𐳦𐳉𐳖𐳒𐳉𐳤 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳑𐳦𐳁𐳤 𐳘𐳛𐳤𐳦 𐳓𐳋𐳥𐳭𐳖𐳦 𐳉𐳖𐳟𐳥𐳞𐳢: 𐳉𐳯𐳉𐳙 𐳓𐳉𐳢𐳉𐳥𐳦𐳭𐳖 𐳂𐳉𐳦𐳉𐳓𐳐𐳙𐳦𐳋𐳤𐳦 𐳚𐳉𐳢𐳏𐳉𐳦𐳭𐳙𐳓 𐳀 𐲓𐳀𐳢𐳛𐳖𐳐𐳙𐳍 𐲚𐳪𐳍𐳀𐳦- 𐳋𐳤 𐲓𐳞𐳯𐳋𐳠-𐲉𐳪𐳢𐳜𐳠𐳀 𐳠𐳛𐳖𐳐𐳦𐳐𐳓𐳀- 𐳋𐳤 𐳘𐳹𐳮𐳉𐳖𐳟𐳇𐳋𐳤𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳋𐳂𐳉; 𐳀𐳂𐳂𐳀 𐳀 𐳓𐳞𐳯𐳉𐳍𐳂𐳉, 𐳀𐳏𐳛𐳮𐳁 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲙𐳀𐳎𐳌𐳉𐳒𐳉𐳇𐳉𐳖𐳉𐳘𐳤𐳋𐳍 𐳙𐳋𐳠𐳉 𐳘𐳉𐳍𐳋𐳢𐳓𐳉𐳯𐳉𐳦𐳦.𐲀 𐳓𐳞𐳚𐳮 𐳐𐳦𐳦 𐳐𐳤 𐳉𐳖𐳋𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟:

https://mek.oszk.hu/21200/21293/21293.pdf

‮𐳋𐳤 𐳐𐳦𐳦:

https://mki.gov.hu/.../e-k.../kiadvanyok-hu/fuldai-evkonyvek