‮ ‮𐲌𐳢𐳀𐳙𐳓 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳓 - 𐲓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳋𐳮𐳉𐳖 𐳋𐳤 𐲇𐳀𐳢𐳮𐳀𐳤 𐲘𐳁𐳨𐳁𐳤𐳤𐳀𐳖

‮𐲀 „𐲓𐳉𐳖𐳉𐳦𐳐 𐲌𐳢𐳀𐳙𐳓 𐲋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳓 ”-𐳓𐳋𐳙𐳦 𐳐𐳤 𐳉𐳘𐳖𐳉𐳍𐳉𐳦𐳉𐳦𐳦 Annales Fuldenses 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳋𐳤𐳉 𐳪𐳦𐳁𐳙 𐳓𐳋𐳯𐳉𐳙𐳌𐳉𐳓𐳮𐳟 𐳖𐳋𐳠𐳋𐳤 𐳀 „ 𐲚𐳪𐳍𐳀𐳦𐳐 𐲌𐳢𐳀𐳙𐳓 𐲋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳓 ”, 𐳀𐳯𐳀𐳯 𐳀𐳯 Annales Regni Francorum 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳉𐳙 𐳮𐳀𐳖𐳜 𐳓𐳞𐳯𐳢𐳉𐳀𐳇𐳁𐳤𐳀. 𐲂𐳁𐳢 𐳉𐳯 𐳀 𐳓𐳢𐳜𐳙𐳐𐳓𐳀 𐳀 𐳏𐳛𐳙𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳁𐳤 𐳓𐳛𐳢𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳮𐳐𐳰𐳍𐳁𐳖𐳀𐳦𐳀 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳂𐳜𐳖 𐳙𐳋𐳯𐳮𐳉 𐳓𐳉𐳮𐳉𐳤𐳉𐳂𐳂 𐳉𐳖𐳤𐳟𐳇𐳖𐳉𐳍𐳉𐳤, 𐳀 𐳏𐳛𐳙𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳁𐳤𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳂𐳜𐳖 𐳋𐳢𐳇𐳉𐳓𐳉𐳤 𐳐𐳙𐳌𐳛𐳢𐳘𐳁𐳄𐳐𐳜𐳦 𐳓𐳞𐳯𐳞𐳖, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀 𐲌𐳪𐳖𐳇𐳀𐳐, 𐳘𐳋𐳍𐳐𐳤, 𐳀 𐲌𐳢𐳀𐳙𐳓 𐲂𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳛𐳘 𐳓𐳐𐳀𐳖𐳀𐳓𐳪𐳖𐳁𐳤𐳁𐳢𐳜𐳖 𐳉𐳯 𐳀 𐳖𐳉𐳍𐳌𐳛𐳙𐳦𐳛𐳤𐳀𐳂𐳂 𐳓𐳫𐳦𐳌𐳟, 𐳤 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳹 𐳦𐳛𐳖𐳘𐳁𐳆𐳛𐳖𐳁𐳤𐳀 𐳢𐳋𐳍𐳐 𐳀𐳇𐳜𐳤𐳤𐳁𐳍 𐳀 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚 𐳌𐳉𐳖𐳋.

‮𐲉 𐳌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤𐳓𐳞𐳯𐳖𐳋𐳤 𐳄𐳋𐳖𐳒𐳀 𐳉𐳖𐳤𐳟𐳇𐳖𐳉𐳍𐳉𐳤𐳉𐳙 𐳀 𐳏𐳛𐳯𐳯𐳁𐳌𐳋𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟𐳮𐳋 𐳦𐳋𐳦𐳉𐳖, 𐳑𐳎 𐳌𐳟 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳀𐳐𐳙𐳓 𐳀 𐳦𐳉𐳖𐳒𐳉𐳤𐳤𐳋𐳍𐳢𐳉 𐳦𐳞𐳢𐳉𐳓𐳮𐳋𐳤 𐳋𐳤 𐳀 𐳏𐳀𐳥𐳙𐳁𐳖𐳏𐳀𐳦𐳜𐳤𐳁𐳍 𐳮𐳛𐳖𐳦𐳀𐳓. 𐲪𐳦𐳜𐳂𐳂𐳐𐳦 𐳀 𐳓𐳋𐳦𐳚𐳉𐳖𐳮𐳹 𐳓𐳐𐳀𐳇𐳁𐳤𐳤𐳀𐳖, 𐳉𐳖𐳟𐳂𐳂𐳐𐳦 𐳀𐳯 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳪𐳖 𐳮𐳉𐳦𐳦 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳢𐳋𐳙𐳉𐳓 𐳘𐳐𐳙𐳋𐳖 𐳦𐳁𐳍𐳀𐳂𐳂𐳢𐳀 𐳥𐳀𐳂𐳁𐳤𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳠𐳢𐳜𐳂𐳁𐳖𐳦𐳪𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳮𐳀𐳖𐳜𐳤𐳑𐳦𐳀𐳙𐳐. 𐲀𐳯 Annales Regni Francorum 𐳄𐳑𐳘𐳘𐳉𐳖 𐳒𐳉𐳖𐳞𐳖𐳦 𐳓𐳢𐳜𐳙𐳐𐳓𐳀𐳌𐳛𐳗𐳀𐳘 𐳮𐳀𐳖𐳜𐳒𐳁𐳂𐳀𐳙 𐳓𐳋𐳦 𐳢𐳋𐳥𐳂𐳟𐳖 𐳁𐳖𐳖: 𐳀 𐳢𐳋𐳍𐳉𐳂𐳂𐳉𐳙 𐲉𐳐𐳙𐳏𐳀𐳢𐳇𐳙𐳀𐳓 𐳦𐳪𐳖𐳀𐳒𐳇𐳛𐳙𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦, 𐳀 𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓 𐳁𐳖𐳦𐳀𐳖 𐳏𐳀𐳎𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳪𐳦𐳜𐳥𐳉𐳢𐳓𐳉𐳥𐳦𐳋𐳤𐳙𐳉𐳓 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳦𐳦 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐲿𐳾𐳾𐳼𐳼𐳼𐳼𐳺-𐳦𐳟𐳖 𐲿𐳾𐳾𐳾𐳺-𐳐𐳍 𐳠𐳁𐳢𐳏𐳪𐳯𐳀𐳘𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳌𐳪𐳦 𐳀𐳯 Annales Laurissenses Maiores 𐳄𐳑𐳘𐳹, 𐲿𐳾𐳾𐳼𐳼𐳼𐳼𐳺-𐳦𐳟𐳖 𐳉𐳍𐳋𐳥𐳉𐳙 𐲿𐳾𐳾𐳾𐳼𐳼𐳻𐳺𐳺𐳺𐳺-𐳐𐳍 𐳦𐳉𐳢𐳒𐳉𐳇𐳟 „ 𐳌𐳟𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳍𐳉𐳖 ”. 𐲘𐳐𐳮𐳉𐳖 𐳀𐳯 𐳉𐳤𐳉𐳦𐳉𐳓 𐳙𐳀𐳎 𐳢𐳋𐳥𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳀𐳯 𐳉𐳎-𐳉𐳎 𐳋𐳮𐳏𐳉𐳯 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳯𐳜 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳓𐳉𐳮𐳋𐳤 𐳞𐳙𐳁𐳖𐳖𐳜 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳀𐳖𐳘𐳀𐳦 𐳏𐳛𐳯, 𐳙𐳉𐳘 𐳥𐳛𐳓𐳁𐳤𐳛𐳤 𐳀𐳯 𐲉𐳐𐳙𐳏𐳀𐳢𐳇𐳐 𐳓𐳞𐳯𐳖𐳋𐳤𐳉; 𐳀 𐳦𐳉𐳖𐳒𐳉𐳤𐳤𐳋𐳍𐳢𐳉 𐳦𐳞𐳢𐳉𐳓𐳉𐳇𐳮𐳉 𐳀𐳯𐳛𐳙𐳂𐳀𐳙 𐳉𐳘𐳉𐳖𐳖𐳉𐳦𐳦 𐳇𐳞𐳙𐳦𐳞𐳦𐳦𐳭𐳙𐳓. 𐲉𐳘𐳐𐳀𐳦𐳦 𐳘𐳐𐳙𐳇𐳉𐳙 𐳋𐳮𐳥𐳁𐳘 𐳀𐳖𐳀𐳦𐳦 𐳓𐳋𐳦 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳦𐳀𐳖𐳁𐳖𐳏𐳀𐳦𐳜: 𐳉𐳖𐳤𐳟𐳓𐳋𐳙𐳦 𐳀 Laurissenses Maiores, 𐳘𐳀𐳒𐳇 𐳀𐳯 𐲉𐳐𐳙𐳏𐳀𐳢𐳇𐳐.

‮𐲂𐳑𐳯𐳪𐳙𐳓 𐳂𐳉𐳙𐳙𐳉, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳓𐳛𐳢𐳀 𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳓𐳛𐳢 𐳐𐳢𐳁𐳙𐳦 𐳋𐳢𐳇𐳉𐳓𐳖𐳟𐳇𐳟𐳓 𐳥𐳁𐳘𐳁𐳢𐳀 𐳏𐳀𐳥𐳙𐳛𐳤 𐳘𐳪𐳙𐳓𐳁𐳦 𐳀𐳇𐳏𐳀𐳦𐳪𐳙𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳢𐳉 – 𐳂𐳐𐳯𐳛𐳚 𐳙𐳉𐳘 𐳉𐳎 𐳮𐳐𐳖𐳁𐳍𐳚𐳉𐳖𐳮𐳉𐳦 𐳐𐳤 𐳘𐳉𐳍𐳉𐳖𐳟𐳯𐳮𐳉.

‮𐲀 𐲌𐳢𐳀𐳙𐳓 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳋𐳮𐳓𐳞𐳚𐳮𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳉𐳦 𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳒𐳀 𐲇𐳢. 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳉 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀, 𐳀 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳥𐳀𐳓𐳘𐳀𐳐 𐳖𐳉𐳓𐳦𐳛𐳢𐳀 𐳋𐳤 𐲇𐳀𐳢𐳮𐳀𐳤 𐲘𐳁𐳨𐳁𐳤, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦 𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀, 𐳀 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳌𐳛𐳢𐳇𐳑𐳦𐳜𐳒𐳀

.𐲀 𐳦𐳉𐳖𐳒𐳉𐳤 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳐𐳇𐳉 𐳓𐳀𐳦𐳦𐳐𐳙𐳦𐳮𐳀 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳏𐳀𐳦𐳜:

https://mek.oszk.hu/21900/21916/21916.pdf

‮𐳋𐳤 𐳐𐳦𐳦:

https://mki.gov.hu/.../kiadvanyok-hu/frank-kiralyi-evkonyvek