‮𐲀 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳞𐳖 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳀. 𐲢𐳉𐳓𐳛𐳙𐳤𐳦𐳢𐳪𐳁𐳖𐳏𐳀𐳦𐳜-𐳉 𐳀𐳯 𐳉𐳎𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍? - 𐲓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲂𐳪𐳤𐳐𐳆 𐲎𐳞𐳢𐳍𐳎𐳉𐳖 𐳋𐳤 𐲢𐳐𐳙𐳍𐳉𐳢 𐲐𐳤𐳦𐳮𐳁𐳙𐳙𐳀𐳖

‮𐲀 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦𐳉𐳦 𐳂𐳉𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳒𐳀 𐲇𐳢. 𐲂𐳪𐳤𐳐𐳆 𐲎𐳞𐳢𐳎 𐳥𐳉𐳢𐳯𐳟, 𐳄𐳑𐳘𐳯𐳉𐳦𐳉𐳤 𐳉𐳎𐳉𐳦𐳉𐳘𐳐 𐳦𐳀𐳙𐳁𐳢 (𐲜𐳂𐳪𐳇𐳀𐳐 𐲉𐳎𐳉𐳦𐳉𐳘) 𐳋𐳤 𐲇𐳢. 𐲢𐳐𐳙𐳍𐳉𐳢 𐲐𐳤𐳦𐳮𐳁𐳙, 𐳖𐳉𐳓𐳦𐳛𐳢, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳘𐳪𐳙𐳓𐳀𐳦𐳁𐳢𐳤𐳀.

‮"𐲀 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳞𐳖, 𐳮𐳀𐳎𐳐𐳤 𐳀 𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳁𐳦 𐳉𐳯 𐳐𐳇𐳁𐳐𐳍 𐳓𐳋𐳦 𐳌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤𐳂𐳜𐳖 𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳦𐳭𐳓. 𐲀𐳯 𐳉𐳎𐳐𐳓 𐳌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤 𐳀 𐲶𐳉𐳢𐳂𐳟𐳄𐳯𐳸-𐳌𐳋𐳖𐳉 𐲏𐳁𐳢𐳘𐳀𐳤𐳓𐳞𐳚𐳮 𐳥𐳁𐳘𐳛𐳤 𐳓𐳐𐳀𐳇𐳁𐳤𐳀, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓𐳂𐳉𐳙 𐳖𐳉𐳢𐳀𐳒𐳯𐳛𐳖𐳦𐳁𐳓 𐳀𐳯 𐳞𐳖 𐳦𐳐𐳯𐳉𐳙𐳏𐳀𐳦𐳛𐳇 𐳢𐳋𐳥𐳋𐳦, 𐳀𐳯𐳀𐳯 𐳀 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳀𐳢𐳀𐳥𐳦. 𐲀 𐳘𐳁𐳤𐳐𐳓 𐳌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤 𐳉𐳎 𐳿𐲿𐳾𐳾𐳺𐳺-𐳂𐳟𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳘𐳀𐳢𐳀𐳇𐳦 𐳐𐳢𐳀𐳦, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳏𐳉𐳯 𐳆𐳀𐳦𐳛𐳖𐳦𐳀𐳓 𐳉𐳎 𐳺 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳞𐳖 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳫𐳤𐳁𐳍𐳫 𐳰𐳐𐳙𐳉𐳍𐳉𐳦 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀𐳯 𐳀𐳓𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳦𐳉𐳢𐳭𐳖𐳉𐳦𐳘𐳋𐳢𐳋𐳤 𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍𐳋𐳙𐳉𐳓 𐳂𐳐𐳯𐳛𐳚𐳑𐳦𐳋𐳓𐳁𐳦.

‮𐲓𐳞𐳚𐳮𐳭𐳙𐳓 𐳉𐳎 𐳦𐳛𐳮𐳁𐳂𐳂𐳐 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦𐳟𐳤𐳋𐳍𐳉𐳦 𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦 𐳂𐳉 𐳀𐳯 𐳉𐳎𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍𐳉𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳏𐳀𐳦𐳁𐳢𐳛𐳯𐳁𐳤𐳁𐳢𐳀. 𐲀𐳖𐳀𐳠𐳛𐳤 𐳛𐳓𐳪𐳙𐳓 𐳮𐳀𐳙 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳐𐳤 𐳌𐳉𐳖𐳦𐳋𐳦𐳉𐳖𐳉𐳯𐳙𐳐, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳋𐳠𐳭𐳖𐳉𐳦𐳉𐳓 𐳓𐳐𐳮𐳐𐳦𐳉𐳖𐳉𐳯𐳋𐳤𐳉 𐳐𐳤 𐳀 𐳓𐳛𐳢𐳀𐳂𐳉𐳖𐳐 𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳢𐳉𐳙𐳇𐳥𐳉𐳢𐳂𐳉𐳙 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳦, 𐳋𐳤 𐳀𐳯 𐳋𐳠𐳭𐳖𐳉𐳦𐳉𐳓 𐳘𐳋𐳢𐳉𐳦𐳉𐳐𐳦 𐳦𐳞𐳂𐳂𐳚𐳐𐳢𐳉 𐳀 𐳏𐳀𐳥𐳙𐳁𐳖𐳦 𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍 𐳉𐳍𐳋𐳥 𐳥𐳁𐳘𐳫 𐳦𐳞𐳂𐳂𐳥𐳞𐳢𐳞𐳤𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳀𐳇𐳦𐳁𐳓 𐳘𐳉𐳍. 𐲏𐳀 𐳉𐳎 𐳍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳤𐳀𐳙, 𐳠𐳛𐳙𐳦𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳓𐳐𐳮𐳐𐳦𐳉𐳖𐳉𐳯𐳉𐳦𐳦 (𐳋𐳤 𐳥𐳉𐳢𐳉𐳙𐳆𐳋𐳤 𐳘𐳜𐳇𐳛𐳙 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳉𐳦𐳐 𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳛𐳦𐳁𐳂𐳀𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳘𐳀𐳢𐳀𐳇𐳦) 𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳋𐳠𐳑𐳦𐳘𐳋𐳚 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳢𐳀𐳒𐳯𐳁𐳦 𐳌𐳉𐳖𐳘𐳋𐳢𐳒𐳭𐳓 𐳋𐳤 𐳉𐳖𐳉𐳘𐳉𐳯𐳯𐳭𐳓, 𐳉𐳤𐳋𐳗𐳭𐳙𐳓 𐳮𐳀𐳙 𐳢𐳉𐳓𐳛𐳙𐳤𐳦𐳢𐳪𐳁𐳖𐳙𐳐 𐳀𐳯 𐳉𐳎𐳓𐳛𐳢 𐳏𐳀𐳥𐳙𐳁𐳖𐳦 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍𐳉𐳦. 𐲓𐳭𐳖𐳞𐳙𐳞𐳤𐳉𐳙 𐳀 𐳓𐳞𐳢𐳦𐳉𐳘𐳠𐳖𐳛𐳘𐳛𐳓 𐳀𐳖𐳓𐳀𐳖𐳘𐳀𐳤𐳀𐳓 𐳐𐳗𐳉𐳙 𐳮𐳐𐳰𐳍𐳁𐳖𐳀𐳦𐳢𐳀. 𐲀 𐳥𐳉𐳢𐳯𐳟𐳓 𐳚𐳛𐳖𐳄 𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳦𐳉𐳘𐳠𐳖𐳛𐳘 𐳥𐳀𐳂𐳀𐳦𐳛𐳤 𐳍𐳉𐳛𐳇𐳋𐳯𐳐𐳀𐳐 𐳌𐳉𐳖𐳘𐳋𐳢𐳋𐳤𐳋𐳦 𐳮𐳋𐳍𐳉𐳯𐳦𐳋𐳓 𐳉𐳖, 𐳤 𐳏𐳋𐳦 𐳉𐳤𐳉𐳦𐳂𐳉𐳙 𐳀 𐳘𐳋𐳢𐳉𐳦𐳉𐳓 𐳉𐳖𐳉𐳘𐳯𐳋𐳤𐳋𐳂𐳟𐳖 𐳤𐳐𐳓𐳉𐳢𐳭𐳖𐳦 𐳫𐳒𐳢𐳀 𐳘𐳉𐳍𐳏𐳀𐳦𐳁𐳢𐳛𐳯𐳙𐳐, 𐳠𐳛𐳙𐳦𐳛𐳤𐳑𐳦𐳀𐳙𐳐 𐳀𐳯 𐳉𐳎𐳓𐳛𐳢𐳐 (𐳘𐳁𐳢𐳀 𐳉𐳖𐳌𐳉𐳖𐳉𐳇𐳉𐳦𐳦) 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳏𐳛𐳥𐳥𐳉𐳦𐳀𐳖𐳛𐳙 𐳘𐳉𐳦𐳢𐳐𐳓𐳪𐳤 𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳋𐳦.

‮𐲀 𐳓𐳞𐳚𐳮 𐳉𐳎𐳐𐳓 𐳌𐳉𐳒𐳉𐳯𐳉𐳦𐳉 𐲥𐳋𐳓𐳉𐳤𐳌𐳉𐳏𐳋𐳢𐳮𐳁𐳢 𐳖𐳉𐳍𐳢𐳋𐳍𐳉𐳂𐳂𐳐 𐳦𐳉𐳘𐳠𐳖𐳛𐳘𐳀𐳐 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳢𐳀𐳒𐳯𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳓𐳛𐳯𐳐𐳓. 𐲉𐳯 𐳙𐳉𐳘𐳆𐳀𐳓 𐳋𐳠𐳑𐳦𐳋𐳥𐳉𐳦𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳐 𐳮𐳀𐳎 𐳢𐳋𐳍𐳋𐳥𐳉𐳦𐳐 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳂𐳜𐳖 𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳤 𐳀𐳇𐳀𐳖𐳋𐳓, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳐𐳇𐳉𐳙𐳦𐳐𐳦𐳁𐳤𐳪𐳙𐳓 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳂𐳜𐳖 𐳐𐳤. 𐲀 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳞𐳖 𐳉𐳦𐳀𐳖𐳛𐳙𐳒𐳁𐳦 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳐𐳤 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢𐳮𐳁𐳢𐳛𐳙, 𐳀 𐳘𐳁𐳢𐳀 𐳢𐳛𐳘𐳘𐳁 𐳮𐳁𐳖𐳦 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳐 𐳂𐳀𐳯𐳐𐳖𐳐𐳓𐳁𐳂𐳀𐳙, 𐳐𐳖𐳖𐳉𐳦𐳮𐳉 𐳠𐳢𐳋𐳠𐳛𐳤𐳦𐳤𐳁𐳍𐳂𐳀𐳙 𐳟𐳢𐳐𐳯𐳦𐳋𐳓. 𐲀𐳯 𐳞𐳙𐳁𐳖𐳖𐳜 𐳘𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳉𐳎𐳤𐳋𐳍 𐳠𐳉𐳇𐳐𐳍 𐳀 𐳥𐳪𐳮𐳉𐳢𐳋𐳙 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳤𐳁𐳍 𐳉𐳎𐳐𐳓 𐳌𐳛𐳙𐳦𐳛𐳤 𐳠𐳐𐳖𐳖𐳋𐳢𐳉 𐳮𐳛𐳖𐳦, 𐳏𐳀𐳤𐳛𐳙𐳖𐳜𐳀𐳙 𐳀𐳯 𐳞𐳙𐳁𐳖𐳖𐳜 𐳠𐳋𐳙𐳯𐳮𐳉𐳢𐳋𐳤, 𐳀 𐳤𐳀𐳒𐳁𐳦 𐳦𐳞𐳢𐳮𐳋𐳚𐳓𐳉𐳯𐳋𐳤 𐳮𐳀𐳎 𐳀 𐳏𐳐𐳦𐳉𐳖𐳉𐳤𐳏𐳉𐳗 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳓𐳞𐳯𐳋𐳠𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳒𐳉𐳖𐳖𐳉𐳍𐳯𐳉𐳦𐳉𐳤𐳤𐳋𐳍 𐳐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳘𐳋𐳚𐳋𐳏𐳉𐳯."

‮𐲀 𐳦𐳉𐳖𐳒𐳉𐳤 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳦 𐳐𐳇𐳉 𐳓𐳀𐳦𐳦𐳐𐳙𐳦𐳮𐳀 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳏𐳀𐳦𐳜:

https://mek.oszk.hu/21500/21587/21587.pdf

‮𐳋𐳤 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦𐳭𐳙𐳓 𐳏𐳛𐳙𐳖𐳀𐳠𐳒𐳁𐳙 𐳐𐳤 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳏𐳀𐳦𐳜:

https://mki.gov.hu/.../kiadvanyok-hu/kiralyi-ol-hossza