‮𐲯𐳀𐳮𐳀𐳢𐳛𐳇𐳛𐳦𐳦𐳤𐳁𐳍𐳛𐳦 𐳓𐳉𐳖𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳀𐳯 𐳀𐳮𐳀𐳢 𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓 𐳏𐳑𐳢𐳉 𐳉𐳷𐳦𐳢𐳋𐳘 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳄𐳐𐳤𐳦𐳀 𐳓𐳞𐳢𐳞𐳓𐳂𐳉𐳙

‮𐲀 gondola.hu 𐳥𐳉𐳠𐳦𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢 𐳼𐳻𐳺𐳺-𐳐, 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳋𐳮𐳉𐳖, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳓𐳋𐳥𐳭𐳖𐳦 𐳐𐳙𐳦𐳉𐳢𐳒𐳫𐳒𐳁𐳂𐳀𐳙 𐳂𐳉𐳥𐳁𐳘𐳛𐳖𐳦 𐳀𐳢𐳢𐳜𐳖, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐲒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳁𐳙 𐳌𐳉𐳖𐳖𐳉𐳖𐳦 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳙 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳏𐳀𐳦𐳜 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳾𐳾𐳾𐳾 𐳋𐳮𐳮𐳉𐳖 𐳓𐳛𐳢𐳁𐳂𐳂𐳐, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀 𐳏𐳐𐳮𐳀𐳦𐳀𐳖𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳖𐳉𐳍𐳢𐳋𐳍𐳉𐳂𐳂𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓, 𐳀 𐲦𐳐𐳏𐳀𐳚𐳐 𐲀𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳜𐳖𐳉𐳮𐳋𐳖. 𐲀 𐲍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳀 𐳌𐳛𐳗𐳦𐳀𐳦𐳦𐳀 𐳂𐳉𐳥𐳋𐳖𐳍𐳉𐳦𐳋𐳤𐳋𐳦 𐳀 𐳠𐳢𐳛𐳌𐳉𐳥𐳥𐳛𐳢𐳢𐳀𐳖. – 𐳥𐳁𐳘𐳛𐳖𐳦 𐳂𐳉 𐳢𐳜𐳖𐳀 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦.


‮– 𐲉𐳎 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳆𐳛𐳠𐳛𐳢𐳦𐳛𐳦 𐳀𐳯𐳛𐳙𐳛𐳤𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦𐳀𐳘, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳭𐳖 𐳉𐳇𐳇𐳐𐳍 𐳙𐳋𐳎𐳢𐳉 𐳦𐳪𐳇𐳦𐳀𐳘 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳀𐳦𐳐 𐳒𐳀𐳮𐳀𐳤𐳖𐳀𐳦𐳛𐳦 𐳀𐳇𐳙𐳐, 𐳏𐳁𐳢𐳛𐳘 𐳉𐳯𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳭𐳖 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳹; 𐳐𐳍𐳀𐳯, 𐳀 𐳙𐳋𐳎𐳂𐳟𐳖 𐳉𐳎𐳢𐳉 𐳘𐳀𐳍𐳀𐳘 𐳐𐳤 𐳀𐳯𐳦 𐳘𐳛𐳙𐳇𐳀𐳙𐳁𐳘, 𐳉𐳎𐳉𐳖𐳟𐳢𐳉 𐳏𐳐𐳠𐳛𐳦𐳉𐳦𐳐𐳓𐳪𐳤, 𐳮𐳐𐳦𐳀𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜, 𐳚𐳐𐳖𐳮𐳁𐳙 𐳮𐳐𐳦𐳀𐳦𐳙𐳐 𐳐𐳤 𐳌𐳛𐳍𐳒𐳁𐳓.

‮𐲀 𐳒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳀𐳐 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳀 𐳙𐳉𐳘 𐳐𐳗𐳉𐳙: 𐳀𐳯𐳛𐳙 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳢𐳐𐳦𐳓𐳀 𐳀𐳮𐳀𐳢 𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳑𐳢𐳛𐳦𐳦 𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳋 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳯𐳐𐳓, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓𐳉𐳙 𐳘𐳐𐳙𐳇𐳉𐳙 𐳒𐳉𐳖 𐳉𐳎𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳹𐳉𐳙 𐳓𐳐𐳮𐳉𐳏𐳉𐳦𐳟, 𐳒𐳜 𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳛𐳦𐳫, 𐳆𐳀𐳓 𐳀𐳯 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤𐳭𐳓𐳉𐳦 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳮𐳐𐳦𐳀𐳦𐳙𐳐 – 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳓𐳐 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳉, 𐳏𐳛𐳯𐳯𐳁𐳌𐳹𐳯𐳮𐳉: 𐳀 𐳒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳀𐳐 𐳦𐳑𐳠𐳪𐳤𐳫 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳙𐳁𐳖 𐳜𐳢𐳐𐳁𐳤𐳐 𐳤𐳉𐳍𐳑𐳦𐳤𐳋𐳍𐳉𐳦 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦𐳉𐳦𐳦, 𐳏𐳛𐳎 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳀 𐳓𐳀𐳠𐳆𐳛𐳖𐳀𐳦 𐳀 𐳥𐳋𐳓𐳉𐳗 𐳢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳑𐳢𐳁𐳤 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳐𐳮𐳉𐳖; 𐳉𐳯𐳉𐳓 𐳙𐳋𐳖𐳓𐳭𐳖 𐳆𐳀𐳓 𐳁𐳖𐳖𐳙𐳁𐳙𐳓 𐳀 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳓𐳉𐳮𐳋𐳤 𐳋𐳤 𐳢𐳞𐳮𐳐𐳇 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳉𐳖𐳟𐳦𐳦, 𐳋𐳤 𐳙𐳋𐳯𐳙𐳋𐳙𐳓, 𐳮𐳀𐳎 𐳉𐳤𐳉𐳦𐳖𐳉𐳍 𐳓𐳛𐳘𐳂𐳐𐳙𐳁𐳖𐳙𐳁𐳙𐳓 𐳋𐳤 𐳓𐳋𐳦𐳉𐳤 𐳉𐳖𐳘𐳋𐳖𐳉𐳦𐳉𐳓 𐳉𐳯𐳢𐳉𐳐𐳦 𐳎𐳁𐳢𐳦𐳀𐳙𐳁𐳙𐳓.

‮𐲀 𐳒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳀𐳐 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜 – 𐲌𐳛𐳦𐳜: 𐲓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳐 𐲀𐳇𐳀𐳦𐳦𐳁𐳢 𐳋𐳤 𐲇𐳐𐳍𐳐𐳦𐳁𐳖𐳐𐳤 𐲓𐳋𐳠𐳀𐳢𐳄𐳏𐳑𐳮𐳪𐳘, 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦𐳐 𐲘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘


‮– 𐲀 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳙 𐳙𐳉𐳘𐳆𐳀𐳓 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦 𐳮𐳀𐳙, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳓𐳋𐳦 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳀𐳖𐳀𐳓 𐳐𐳤. 𐲉𐳯 𐳀𐳯 𐳉𐳖𐳤𐳟 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳁𐳯𐳀𐳦, 𐳀𐳘𐳉𐳗 𐳀 𐳓𐳋𐳦 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳀𐳖𐳀𐳓𐳛𐳦 𐳐𐳤 𐳂𐳉 𐳦𐳪𐳇𐳒𐳀 𐳮𐳛𐳙𐳙𐳐, 𐳥𐳉𐳢𐳉𐳠𐳭𐳓 𐳋𐳢𐳦𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳖𐳉𐳥: 𐳀 𐳮𐳋𐳇𐳟𐳥𐳉𐳖𐳖𐳉𐳘𐳉𐳦 𐳁𐳂𐳢𐳁𐳯𐳛𐳖𐳒𐳁𐳓, 𐳀𐳓𐳐𐳏𐳉𐳯 𐳀 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳥𐳜𐳖 – 𐳌𐳉𐳒𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳓𐳐 𐳀 𐳠𐳢𐳛𐳌𐳉𐳥𐳥𐳛𐳢, 𐳢𐳁𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳮𐳀: 𐳐𐳍𐳀𐳯 𐳉𐳯 𐳀 𐳦𐳞𐳂𐳂𐳐 𐳓𐳛𐳢𐳀𐳂𐳉𐳖𐳐 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳢𐳀 𐳐𐳤, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓𐳉𐳙 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳉𐳯 𐳀𐳯 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳀𐳖𐳀𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳐𐳓. 𐲀𐳯 𐳉𐳎𐳐𐳓𐳙𐳉𐳓, 𐳀𐳯 𐳪𐳇𐳮𐳀𐳢𐳇𐳐𐳙𐳀𐳓 𐳙𐳀𐳎 𐳥𐳉𐳢𐳉𐳠𐳉 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳀𐳯 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤𐳂𐳉𐳙.

‮– 𐲙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳆𐳫𐳚𐳀 𐳏𐳀𐳦𐳁𐳤𐳀 𐳮𐳀𐳙 𐳀𐳙𐳙𐳀𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳙𐳉𐳘 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳓𐳋𐳠𐳯𐳉𐳦𐳦𐳤𐳋𐳍𐳹 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳉𐳓, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳄𐳐𐳤𐳦𐳁𐳓 𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳒𐳁𐳓 𐳞𐳥𐳥𐳉 𐳋𐳤 𐳓𐳛𐳘𐳘𐳉𐳙𐳦𐳁𐳖𐳒𐳁𐳓 𐳀 𐳇𐳛𐳖𐳍𐳛𐳦. 𐲀 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦 𐳉𐳎 𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙 𐳉𐳎 𐳐𐳗𐳉𐳙 𐳥𐳉𐳘𐳋𐳗 𐳮𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳀 𐳌𐳁𐳢𐳀𐳇𐳤𐳁𐳍𐳛𐳦 𐳋𐳤 𐳘𐳉𐳍𐳙𐳋𐳯𐳦𐳉 𐳀 𐳢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳑𐳢𐳁𐳤𐳛𐳤 𐳎𐳹𐳒𐳦𐳉𐳘𐳋𐳚𐳦 𐳘𐳀𐳍𐳁𐳦 – 𐳌𐳛𐳍𐳀𐳖𐳘𐳀𐳯𐳛𐳦𐳦 𐳀𐳯 𐳐𐳙𐳦𐳉𐳢𐳙𐳉𐳦𐳉𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦 𐳦𐳁𐳘𐳀𐳇𐳁𐳤𐳛𐳓𐳓𐳀𐳖 𐳓𐳀𐳠𐳆𐳛𐳖𐳀𐳦𐳂𐳀𐳙 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳉.