‮𐲥𐳉𐳙𐳮𐳉𐳇𐳋𐳗𐳏𐳪𐳖𐳖𐳁𐳘 𐳀 „𐳂𐳀𐳥𐳒𐳀𐳇 𐳐𐳯𐳭𐳦” 𐳓𐳞𐳢𐳭𐳖 𐳀 𐳓𐳐𐳂𐳉𐳢𐳦𐳋𐳢𐳂𐳉𐳙

‮𐲯𐳀𐳮𐳀𐳢𐳛𐳇𐳛𐳦𐳦𐳤𐳁𐳍𐳛𐳦 𐳓𐳉𐳖𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳀𐳯 𐳀𐳮𐳀𐳢 𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓 𐳏𐳑𐳢𐳉 𐳉𐳷𐳦𐳢𐳋𐳘 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳄𐳐𐳤𐳦𐳀 𐳓𐳞𐳢𐳞𐳓𐳂𐳉𐳙. „𐲓𐳐𐳓𐳙𐳉𐳓 𐳀𐳯 𐳋𐳢𐳇𐳉𐳓𐳉 𐳋𐳤 𐳘𐳐𐳋𐳢𐳦, 𐳏𐳛𐳎 𐳉𐳯𐳦 𐳀 𐳘𐳉𐳍𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳁𐳤𐳦 𐳓𐳐𐳍𐳫𐳚𐳛𐳖𐳒𐳁𐳓, 𐳙𐳉𐳮𐳉𐳦𐳤𐳋𐳍𐳉𐳤𐳤𐳋 𐳦𐳉𐳎𐳋𐳓?” – 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳉𐳯𐳦𐳭𐳓 𐳥𐳉𐳠𐳦𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢 𐳼𐳻𐳺𐳺-𐳋𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦 𐳐𐳙𐳦𐳉𐳢𐳒𐳫𐳙𐳓𐳂𐳀𐳙. 𐲀 𐳮𐳁𐳖𐳀𐳥 𐳀 𐳓𐳐𐳂𐳉𐳢𐳦𐳋𐳢𐳂𐳉𐳙 𐳜𐳢𐳁𐳓𐳛𐳙 𐳂𐳉𐳖𐳭𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳥𐳭𐳖𐳉𐳦𐳉𐳦𐳦. 𐲐𐳙𐳇𐳪𐳖𐳀𐳦𐳏𐳪𐳖𐳖𐳁𐳘𐳛𐳦 𐳐𐳙𐳇𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦 𐳉𐳖 𐳀 𐳌𐳢𐳐𐳤𐳤 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳘𐳋𐳚 𐳓𐳐𐳌𐳉𐳒𐳦𐳋𐳤𐳉. 𐲌𐳉𐳏𐳋𐳢 𐲂𐳉𐳙𐳄𐳋𐳦, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐲓𐳖𐳀𐳥𐳥𐳐𐳓𐳀-𐳌𐳐𐳖𐳛𐳖𐳜𐳍𐳐𐳀𐳐 𐲓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳁𐳦 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳉𐳯𐳦𐳉 𐳀 𐲍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳀.

‮𐲢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳑𐳢𐳁𐳤 𐳀 𐳙𐳀𐳎𐳥𐳉𐳙𐳦𐳘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤𐳐 𐳀𐳢𐳀𐳚𐳓𐳐𐳙𐳆𐳉𐳙. 𐲌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤: gondola.hu

‮– 𐲐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜 𐳫𐳢, 𐳀 𐳖𐳉𐳍𐳉𐳚𐳏𐳋𐳂𐳂 𐳘𐳐𐳙𐳟𐳤𐳑𐳦𐳋𐳤 𐳏𐳐𐳠𐳛𐳦𐳋𐳯𐳐𐳤𐳙𐳉𐳓 𐳘𐳐𐳙𐳟𐳤𐳑𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳀𐳯𐳦 𐳀 𐳘𐳉𐳍𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳁𐳤𐳦, 𐳘𐳉𐳗 𐳥𐳉𐳢𐳐𐳙𐳦 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮 𐳘𐳁𐳢 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳀 𐳻𐳺𐳺𐳺. 𐳥𐳁𐳯𐳀𐳇𐳐 𐳀𐳮𐳀𐳢 𐳂𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳛𐳘𐳂𐳀𐳙. 𐲀𐳯 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳘𐳋𐳚 𐳘𐳀 𐳘𐳁𐳢 𐳘𐳐𐳋𐳢𐳦 𐳦𐳞𐳂𐳂, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳏𐳐𐳠𐳛𐳦𐳋𐳯𐳐𐳤?

‮– 𐲫𐳎 𐳦𐳹𐳙𐳐𐳓, 𐳙𐳉𐳘 𐳏𐳀𐳙𐳍𐳤𐳫𐳗𐳛𐳯𐳦𐳀𐳘 𐳉𐳖𐳋𐳍𐳍𐳋, 𐳏𐳛𐳎 𐳐𐳦𐳦 𐳙𐳉𐳘 𐳉𐳎𐳉𐳦𐳖𐳉𐳙 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳢𐳟𐳖 𐳮𐳀𐳙 𐳥𐳜 – 𐳘𐳉𐳙𐳦𐳤𐳋𐳍𐳉𐳘𐳢𐳉 𐳥𐳛𐳖𐳍𐳁𐳖𐳒𐳛𐳙, 𐳏𐳛𐳎 𐳀𐳯 𐳐𐳙𐳦𐳉𐳢𐳒𐳫 𐳓𐳐𐳐𐳙𐳇𐳪𐳖𐳁𐳤𐳐 𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳪𐳖 𐳥𐳛𐳖𐳍𐳁𐳖𐳜, 𐳥𐳉𐳠𐳦𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢 𐳼𐳺-𐳐 𐳉𐳖𐳟𐳀𐳇𐳁𐳤𐳛𐳘𐳂𐳀𐳙 𐳉𐳢𐳢𐳟𐳖 𐳐𐳤 𐳂𐳉𐳥𐳋𐳖𐳦𐳉𐳘. 𐲉𐳎 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳆𐳛𐳠𐳛𐳢𐳦𐳛𐳦 𐳀𐳯𐳛𐳙𐳛𐳤𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦𐳀𐳘, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳭𐳖 𐳉𐳇𐳇𐳐𐳍 𐳙𐳋𐳎𐳢𐳉 𐳦𐳪𐳇𐳦𐳀𐳘 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳀𐳦𐳐 𐳒𐳀𐳮𐳀𐳤𐳖𐳀𐳦𐳛𐳦 𐳀𐳇𐳙𐳐, 𐳏𐳁𐳢𐳛𐳘 𐳉𐳯𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳭𐳖 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳹; 𐳐𐳍𐳀𐳯, 𐳀 𐳙𐳋𐳎𐳂𐳟𐳖 𐳉𐳎𐳢𐳉 𐳘𐳀𐳍𐳀𐳘 𐳐𐳤 𐳀𐳯𐳦 𐳘𐳛𐳙𐳇𐳀𐳙𐳁𐳘, 𐳉𐳎𐳉𐳖𐳟𐳢𐳉 𐳏𐳐𐳠𐳛𐳦𐳉𐳦𐳐𐳓𐳪𐳤, 𐳮𐳐𐳦𐳀𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜, 𐳚𐳐𐳖𐳮𐳁𐳙 𐳮𐳐𐳦𐳀𐳦𐳙𐳐 𐳐𐳤 𐳌𐳛𐳍𐳒𐳁𐳓. 𐲀 𐳒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳀𐳐 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳀 𐳙𐳉𐳘 𐳐𐳗𐳉𐳙: 𐳀𐳯𐳛𐳙 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳢𐳐𐳦𐳓𐳀 𐳀𐳮𐳀𐳢𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳑𐳢𐳛𐳦𐳦 𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓𐳉𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳋 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳯𐳐𐳓, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓𐳉𐳙 𐳘𐳐𐳙𐳇𐳉𐳙 𐳒𐳉𐳖 𐳉𐳎𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳹𐳉𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜, 𐳒𐳜 𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳛𐳦𐳫, 𐳆𐳀𐳓 𐳀 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳓 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤𐳋𐳦 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳮𐳐𐳦𐳀𐳦𐳙𐳐 𐳿𐲿𐳾𐳾𐳾𐳾𐳽𐳼𐳺-𐳉𐳤 𐳓𐳞𐳯𐳖𐳋𐳤𐳋𐳦𐳟𐳖 𐳙𐳀𐳠𐳒𐳀𐳐𐳙𐳓𐳐𐳍. 𐲉𐳇𐳇𐳐𐳍 𐳀𐳯𐳛𐳙𐳂𐳀𐳙 𐳙𐳉𐳘 𐳮𐳛𐳖𐳦𐳀𐳓 𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳦𐳉𐳓 𐳘𐳁𐳤 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳛𐳓, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓 𐳀𐳖𐳁𐳦𐳁𐳘𐳀𐳥𐳦𐳛𐳦𐳦𐳁𐳓 𐳮𐳛𐳖𐳙𐳀 𐳀 𐳓𐳭𐳖𐳞𐳙𐳂𐳞𐳯𐳟 𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜𐳓 𐳀𐳓𐳦𐳪𐳁𐳖𐳐𐳤 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤𐳋𐳦.

‮– 𐲉𐳎 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳛𐳤 𐳑𐳢𐳁𐳤 𐳢𐳞𐳍𐳯𐳑𐳦𐳐, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 "𐳂𐳀𐳥𐳒𐳀𐳇 𐳐𐳯𐳭𐳦" 𐳁𐳦𐳭𐳖𐳦𐳉𐳦𐳋𐳤 𐳉𐳖𐳟𐳦𐳦 𐳦𐳪𐳄𐳀𐳦𐳚𐳐 𐳘𐳁𐳤 𐳮𐳁𐳖𐳦𐳛𐳯𐳀𐳦 𐳐𐳤 𐳥𐳭𐳖𐳉𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳘𐳁𐳢 𐳀𐳯 𐳪𐳦𐳜𐳂𐳂𐳐 𐳋𐳮𐳦𐳐𐳯𐳉𐳇𐳉𐳓𐳂𐳉𐳙. 𐲘𐳐 𐳉𐳢𐳟𐳤𐳑𐳦𐳐 𐳘𐳉𐳍, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 "𐳂𐳀𐳥𐳒𐳀𐳇 𐳐𐳯𐳭𐳦" 𐳀 𐳏𐳉𐳗𐳉𐳤?

‮– 𐲖𐳉𐳏𐳉𐳦 𐳀𐳇𐳙𐳐 𐳉𐳎 𐳖𐳀𐳓𐳛𐳙𐳐𐳓𐳪𐳤 𐳮𐳁𐳖𐳀𐳥𐳦: 𐳉𐳖𐳟𐳥𐳞𐳢 𐳿𐳿𐳼𐳻𐳺𐳺𐳺𐳺-𐳂𐳉𐳙 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳓𐳁𐳖𐳦𐳀𐳘 𐳀 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳆𐳛𐳠𐳛𐳢𐳦𐳢𐳜𐳖 (𐳀𐳯 𐳀𐳵𐳪𐳐𐳙𐳄𐳪𐳘𐳐 𐳓𐳪𐳖𐳀𐳆 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳌𐳟𐳏𐳉𐳗𐳉𐳙, 𐳉𐳯𐳦 𐳀 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳦 𐳆𐳀𐳓 𐳘𐳉𐳖𐳖𐳋𐳓𐳉𐳤𐳉𐳙 𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳦𐳀𐳘 𐳂𐳉), 𐳘𐳀𐳒𐳇 𐳿𐳿𐳼𐳼-𐳂𐳀𐳙 𐳓𐳋𐳦 𐳏𐳉𐳗𐳉𐳙 𐳐𐳤 𐳓𐳐𐳘𐳉𐳢𐳑𐳦𐳟𐳉𐳙 𐳓𐳞𐳯𐳞𐳖𐳦𐳉𐳘 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳀𐳦𐳛𐳘𐳀𐳦. 𐲀𐳯𐳜𐳦𐳀 𐳓𐳛𐳖𐳖𐳋𐳍𐳁𐳐𐳘𐳦𐳜𐳖 𐳉𐳎𐳉𐳦𐳖𐳉𐳙 𐳥𐳜 𐳄𐳁𐳌𐳛𐳖𐳀𐳦 𐳙𐳉𐳘 𐳋𐳢𐳓𐳉𐳯𐳉𐳦𐳦. 𐲇𐳉 𐳠𐳉𐳢𐳥𐳉 𐳉𐳙𐳙𐳋𐳖 𐳓𐳛𐳘𐳛𐳗𐳀𐳂𐳂𐳀𐳙 𐳓𐳉𐳖𐳖 𐳮𐳉𐳙𐳙𐳉𐳘 𐳀 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳋𐳤𐳦, 𐳏𐳐𐳥𐳉𐳙 𐳦𐳪𐳇𐳒𐳪𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳉𐳘𐳞𐳍𐳞𐳦𐳦 𐳙𐳉𐳘 𐳆𐳀𐳓 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳁𐳯𐳀𐳦 𐳘𐳉𐳍𐳎𐳟𐳯𐳟 𐳉𐳢𐳉𐳒𐳉 𐳁𐳖𐳖𐳏𐳀𐳦, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳘𐳁𐳤 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳛𐳓 𐳐𐳤; 𐳘𐳉𐳍 𐳓𐳉𐳖𐳖 𐳌𐳉𐳖𐳉𐳖𐳙𐳉𐳘 𐳀𐳢𐳢𐳀, 𐳀𐳯 𐳉𐳇𐳇𐳐𐳍𐳐 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳀𐳦𐳛𐳓𐳓𐳀𐳖 𐳞𐳥𐳥𐳉𐳏𐳀𐳤𐳛𐳙𐳖𐳑𐳦𐳮𐳀 𐳘𐳐𐳋𐳢𐳦 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳘 𐳀 𐳘𐳀𐳍𐳀𐳘𐳋𐳦 𐳮𐳋𐳇𐳏𐳉𐳦𐳟𐳙𐳉𐳓.

 

‮𐲀 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳦𐳀𐳙𐳐 𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳁𐳤 𐳉𐳎𐳌𐳀𐳒𐳦𐳀 𐳚𐳛𐳘𐳛𐳯𐳁𐳤 𐳀 𐳘𐳫𐳖𐳦𐳂𐳀𐳙. 𐲤𐳉𐳢𐳖𐳛𐳓 𐲏𐳛𐳖𐳘𐳤𐳯 (Sherlock Holmes) 𐳠𐳉𐳇𐳐𐳍 𐳀𐳯𐳦 𐳘𐳛𐳙𐳇𐳦𐳀: 𐳏𐳀 𐳘𐳐𐳙𐳇𐳉𐳙 𐳘𐳁𐳤 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦𐳟𐳤𐳋𐳍𐳉𐳦 𐳉𐳎𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳹𐳉𐳙 𐳓𐳐 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦 𐳯𐳁𐳢𐳙𐳐, 𐳀𐳯 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳤𐳁𐳍 𐳀𐳯, 𐳀𐳘𐳐 𐳌𐳉𐳙𐳙𐳘𐳀𐳢𐳀𐳇. 𐲀𐳯 𐳉𐳇𐳇𐳐𐳍𐳐 𐳮𐳁𐳖𐳦𐳛𐳯𐳀𐳦𐳛𐳓 (𐳀𐳘𐳀𐳦𐳟𐳢𐳞𐳓 𐳓𐳞𐳢𐳋𐳂𐳉𐳙 𐳂𐳐𐳯𐳦𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳦𐳪𐳄𐳀𐳦𐳚𐳐, 𐳥𐳀𐳓𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳉𐳓 𐳦𐳪𐳇𐳦𐳛𐳘𐳘𐳀𐳖 𐳆𐳀𐳓 𐳞𐳦 𐳓𐳭𐳖𐳞𐳙𐳂𐳞𐳯𐳟 𐳏𐳐𐳠𐳛𐳦𐳋𐳯𐳐𐳤𐳦 𐳀𐳇𐳦𐳀𐳓) 𐳉𐳎𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳹𐳉𐳙 𐳦𐳋𐳮𐳉𐳤𐳉𐳓, 𐳏𐳐𐳥𐳉𐳙 𐳮𐳀𐳎 𐳓𐳉𐳮𐳉𐳤𐳉𐳂𐳂, 𐳮𐳀𐳎 𐳦𐳞𐳂𐳂 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳦 𐳀𐳓𐳀𐳢𐳦𐳀𐳓 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳙𐳐 𐳀 𐳖𐳋𐳦𐳉𐳯𐳟𐳓𐳙𐳋𐳖. 𐲉𐳎 𐳓𐳐𐳮𐳋𐳦𐳉𐳖𐳖𐳉𐳖, 𐳀 𐳖𐳉𐳍𐳉𐳖𐳤𐳟, 𐲉𐳢𐳇𐳋𐳗𐳐 𐲐𐳤𐳦𐳮𐳁𐳙 𐳠𐳢𐳛𐳌𐳉𐳥𐳥𐳛𐳢 𐳓𐳋𐳦 𐳒𐳉𐳖𐳖𐳉𐳖 𐳓𐳉𐳮𐳉𐳤𐳉𐳂𐳂𐳉𐳦 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳛𐳦𐳦, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳋𐳙, 𐳇𐳉 𐳀𐳘𐳐𐳦 𐳓𐳐𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳛𐳦𐳦, 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳀𐳯 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳋𐳤 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳀𐳯𐳯𐳀𐳖 𐳀 𐳏𐳀𐳙𐳍𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓𐳓𐳉𐳖. 𐲀 𐳓𐳋𐳦 𐳒𐳉𐳖 𐳏𐳐𐳁𐳚𐳀 𐳀𐳯𐳦 𐳛𐳓𐳛𐳯𐳦𐳀, 𐳏𐳛𐳎 𐳥𐳁𐳘𐳁𐳢𐳀 𐳙𐳉𐳘 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉 𐳀 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳙𐳉𐳓, 𐳋𐳤 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳂𐳞𐳖𐳆𐳉𐳙 𐳑𐳎 𐳐𐳤 𐳓𐳞𐳯𐳞𐳖𐳦𐳉 𐳖𐳉, 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤 𐳙𐳋𐳖𐳓𐳭𐳖. 𐲉𐳯𐳦 𐳦𐳉𐳏𐳁𐳦 𐳙𐳉𐳘 𐳦𐳉𐳓𐳐𐳙𐳦𐳉𐳙𐳋𐳘 𐳦𐳋𐳮𐳉𐳤 𐳘𐳉𐳍𐳌𐳉𐳒𐳦𐳋𐳤𐳙𐳉𐳓, 𐳆𐳀𐳓 𐳏𐳐𐳁𐳚𐳛𐳤𐳙𐳀𐳓. 𐲀𐳘𐳫𐳎 𐳠𐳉𐳇𐳐𐳍 𐳀 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳙 𐳙𐳉𐳘 𐳆𐳀𐳓 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦 𐳮𐳀𐳙, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳓𐳋𐳦 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳀𐳖𐳀𐳓 𐳐𐳤.

‮𐲀 𐳒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳀𐳐 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜 – 𐲌𐳛𐳦𐳜: 𐲓𐳞𐳯𐳠𐳛𐳙𐳦𐳐 𐲀𐳇𐳀𐳦𐳦𐳁𐳢 𐳋𐳤 𐲇𐳐𐳍𐳐𐳦𐳁𐳖𐳐𐳤 𐲓𐳋𐳠𐳀𐳢𐳄𐳏𐳑𐳮𐳪𐳘, 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦𐳐 𐲘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘

‮𐲉𐳯 𐳀𐳯 𐳉𐳖𐳤𐳟 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳁𐳯𐳀𐳦, 𐳀𐳘𐳉𐳗 𐳀 𐳓𐳋𐳦 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳀𐳖𐳀𐳓𐳛𐳦 𐳐𐳤 𐳂𐳉 𐳦𐳪𐳇𐳒𐳀 𐳮𐳛𐳙𐳙𐳐 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳁𐳯𐳀𐳦𐳂𐳀, 𐳥𐳉𐳢𐳉𐳠𐳭𐳓 𐳋𐳢𐳦𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳖𐳉𐳥: 𐳀 𐳮𐳋𐳇𐳟𐳥𐳉𐳖𐳖𐳉𐳘𐳉𐳦 𐳁𐳂𐳢𐳁𐳯𐳛𐳖𐳒𐳁𐳓, 𐳀𐳓𐳐𐳏𐳉𐳯 𐳀 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳥𐳜𐳖. 𐲘𐳐 𐳦𐳞𐳂𐳂, 𐳐𐳍𐳀𐳯 𐳉𐳯 𐳀𐳯𐳛𐳓𐳢𐳀 𐳀 𐳦𐳞𐳂𐳂𐳐 𐳓𐳛𐳢𐳀𐳂𐳉𐳖𐳐 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳓𐳢𐳀 𐳐𐳤, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳓𐳉𐳙 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳉𐳯 𐳀𐳯 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳀𐳖𐳀𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳐𐳓. 𐲀𐳯 𐳉𐳎𐳐𐳓𐳙𐳉𐳓, 𐳀𐳯 𐳪𐳇𐳮𐳀𐳢𐳇𐳐𐳙𐳀𐳓 𐳙𐳀𐳎 𐳥𐳉𐳢𐳉𐳠𐳉 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳀𐳯 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤 𐳓𐳐𐳀𐳖𐳀𐳓𐳑𐳦𐳁𐳤𐳁𐳂𐳀𐳙; 𐳂𐳐𐳯𐳛𐳚𐳑𐳦𐳜 𐳋𐳢𐳦𐳋𐳓 𐳥𐳉𐳘𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳂𐳜𐳖 𐳌𐳛𐳙𐳦𐳛𐳤𐳀𐳂𐳂 𐳉𐳎 𐳛𐳗𐳀𐳙 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳦 𐳀𐳯𐳪𐳦𐳁𐳙 𐳤𐳐𐳓𐳉𐳢𐳭𐳖𐳦 𐳀𐳯𐳛𐳙𐳛𐳤𐳑𐳦𐳀𐳙𐳛𐳘, 𐳏𐳛𐳎 𐳉𐳯 𐳀𐳯 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉𐳯𐳋𐳤 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦, 𐳉𐳯𐳦 𐳘𐳋𐳍 𐳐𐳇𐳋𐳙 𐳌𐳛𐳍𐳛𐳘 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳓𐳁𐳖𐳙𐳐.

‮– 𐲓𐳛𐳢𐳁𐳂𐳂𐳀𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦 𐳓𐳞𐳚𐳮𐳋𐳂𐳉𐳙, 𐲀 𐲓𐳁𐳢𐳠𐳁𐳦-𐳘𐳉𐳇𐳉𐳙𐳄𐳉𐳐 𐳢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳑𐳢𐳁𐳤𐳛𐳤 𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓𐳉𐳓 𐳎𐳹𐳒𐳦𐳉𐳘𐳋𐳚𐳉 𐳺. 𐳄𐳑𐳘𐳹 𐳘𐳹𐳂𐳉𐳙 𐲞𐳙 𐳘𐳋𐳍 𐳙𐳉𐳘 𐳉𐳎𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳹𐳉𐳙 𐳘𐳐𐳙𐳟𐳤𐳑𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳀𐳖𐳁𐳦𐳁𐳘𐳀𐳥𐳦𐳛𐳦𐳦 𐳦𐳋𐳚𐳙𐳉𐳓 𐳀 𐳒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳀𐳐 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳙 𐳖𐳉𐳖𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳚𐳉𐳖𐳮𐳹𐳤𐳋𐳍𐳋𐳦. 𐲘𐳐 𐳉𐳢𐳟𐳤𐳑𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳘𐳉𐳍 𐳀𐳯 𐳉𐳎𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳹𐳤𐳋𐳍𐳉𐳦?

‮– 𐲉𐳖𐳟𐳥𐳞𐳢 𐳐𐳤 𐳀𐳯, 𐳏𐳛𐳎 𐳤𐳉𐳙𐳓𐳐 𐳙𐳉𐳘 𐳠𐳢𐳜𐳂𐳁𐳖𐳦𐳀 𐳮𐳐𐳦𐳀𐳦𐳙𐳐, 𐳦𐳉𐳏𐳁𐳦 𐳫𐳎 𐳍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳛𐳘, 𐳏𐳀𐳖𐳖𐳍𐳀𐳦𐳜𐳖𐳀𐳍𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳀 𐳥𐳀𐳓𐳘𐳀 𐳉𐳖𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳦𐳉. 𐲘𐳁𐳤𐳛𐳇𐳥𐳛𐳢 𐳐𐳤, 𐳀𐳯 𐳉𐳘𐳖𐳑𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳀𐳖𐳀𐳓𐳛𐳤 𐳦𐳹𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳙 𐳓𐳑𐳮𐳭𐳖 𐳘𐳋𐳍 𐳓𐳋𐳦 𐳛𐳗𐳀𐳙 𐳦𐳁𐳢𐳎, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳉𐳙 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳐𐳤 𐳮𐳀𐳙, 𐳋𐳤 𐳀 𐲓𐳁𐳢𐳠𐳁𐳦-𐳘𐳉𐳇𐳉𐳙𐳄𐳉𐳐 𐳢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳑𐳢𐳁𐳤𐳛𐳤 𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓𐳉𐳓 𐳎𐳹𐳒𐳦𐳉𐳘𐳋𐳚𐳉 𐲐.-𐳂𐳉𐳙 𐳘𐳋𐳍 𐳙𐳐𐳙𐳆𐳉𐳙𐳉𐳓 𐳂𐳉𐳙𐳙𐳉, 𐳘𐳐𐳮𐳉𐳖 𐳀𐳓𐳓𐳛𐳢 𐳘𐳋𐳍 𐳙𐳉𐳘 𐳦𐳪𐳇𐳦𐳀𐳘 𐳀 𐳖𐳋𐳦𐳉𐳯𐳋𐳤𐳭𐳓𐳢𐳟𐳖.

‮– 𐲢𐳋𐳍𐳜𐳦𐳀 𐳋𐳢𐳯𐳋𐳓𐳉𐳖𐳏𐳉𐳦𐳟, 𐳏𐳛𐳎 𐳏𐳪𐳙𐳍𐳀𐳢𐳛𐳌𐳜𐳂 𐳐𐳙𐳇𐳪𐳖𐳀𐳦𐳛𐳓𐳀𐳦 𐳎𐳹𐳢𐳹𐳯𐳦𐳉𐳦 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳟𐳤𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦 𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳁𐳤𐳀𐳓𐳛𐳢 𐳌𐳉𐳖𐳥𐳑𐳙𐳢𐳉 𐳒𐳞𐳮𐳟 𐳉𐳎-𐳉𐳎 𐳫𐳒𐳀𐳂𐳂 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳘𐳋𐳚. 𐲘𐳁𐳢 𐲒𐳪𐳙𐳍 𐳘𐳉𐳍𐳑𐳢𐳦𐳀, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦𐳟𐳤 𐳫𐳒 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳘𐳉𐳍𐳁𐳖𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳁𐳤𐳛𐳓 "𐳀 𐳄𐳋𐳏" 𐳉𐳖𐳖𐳉𐳙𐳁𐳖𐳖𐳁𐳤𐳁𐳂𐳀 𐳭𐳦𐳓𐳞𐳯𐳙𐳉𐳓. 𐲐𐳦𐳦 𐳀𐳯𐳛𐳙𐳂𐳀𐳙 𐳙𐳉𐳘 "𐳀 𐳄𐳋𐳏" 𐳦𐳀𐳍𐳒𐳀𐳐𐳢𐳜𐳖, 𐳀𐳯𐳀𐳯 𐳦𐳪𐳇𐳜𐳤𐳛𐳓𐳢𐳜𐳖 𐳮𐳀𐳙 𐳥𐳜, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳉𐳷𐳦𐳢𐳋𐳘 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳄𐳐𐳤𐳦𐳁𐳓𐳢𐳜𐳖. 𐲏𐳛𐳙𐳙𐳀𐳙 𐳓𐳀𐳠𐳏𐳀𐳦𐳒𐳁𐳓 𐳀 𐳌𐳉𐳖𐳀𐳇𐳀𐳦𐳛𐳦?

‮– 𐲉𐳢𐳢𐳉 𐳀 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳋𐳤𐳢𐳉 𐳙𐳉𐳘 𐳦𐳪𐳇𐳏𐳀𐳦𐳛𐳘 𐳀 𐳮𐳁𐳖𐳀𐳥𐳦. 𐲙𐳉𐳘 𐳋𐳙𐳦𐳟𐳖𐳉𐳘, 𐳀𐳯 𐳂𐳐𐳯𐳦𐳛𐳤. 𐲇𐳉 𐳏𐳀 𐳦𐳋𐳚𐳖𐳉𐳍 𐳏𐳪𐳙𐳍𐳀𐳢𐳛𐳌𐳜𐳂 𐳐𐳙𐳇𐳪𐳖𐳀𐳦𐳛𐳓 𐳌𐳹𐳦𐳐𐳓 𐳟𐳓𐳉𐳦, 𐳀𐳓𐳓𐳛𐳢 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳢𐳛𐳥𐳥 𐳏𐳉𐳗𐳉𐳙 𐳓𐳀𐳠𐳀𐳢𐳍𐳁𐳖𐳙𐳀𐳓, 𐳘𐳐𐳮𐳉𐳖 𐳀 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳆𐳛𐳠𐳛𐳢𐳦 𐳉𐳎𐳐𐳓 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳁𐳙 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳉𐳤𐳉𐳙 𐳜𐳥𐳖𐳁𐳮 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍𐳉𐳦 𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳦𐳉𐳘 𐳌𐳉𐳖. 𐲋𐳙 𐳉𐳯𐳦 𐳐𐳤 𐳀𐳯 𐳉𐳖𐳘𐳋𐳖𐳉𐳦𐳉𐳘 𐳘𐳉𐳍𐳉𐳢𐳟𐳤𐳑𐳦𐳋𐳤𐳋𐳙𐳉𐳓 𐳋𐳖𐳦𐳉𐳘 𐳘𐳉𐳍: 𐳉𐳎 𐳂𐳉𐳖𐳤𐳟 𐳂𐳐𐳯𐳛𐳚𐳑𐳦𐳋𐳓𐳙𐳀𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳘𐳐𐳙𐳇𐳉𐳙𐳓𐳐𐳂𐳉𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳖𐳉𐳮𐳟 𐳥𐳪𐳂𐳒𐳉𐳓𐳦𐳐𐳮𐳐𐳦𐳁𐳤𐳙𐳀𐳓 𐳉𐳖𐳖𐳉𐳙 𐳦𐳪𐳇𐳦𐳀𐳘 𐳁𐳖𐳖𐳙𐳐, 𐳙𐳉𐳘 𐳀𐳢𐳢𐳀 𐳒𐳜 𐳀𐳯 𐳉𐳍𐳋𐳥, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳟𐳤𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦𐳉𐳦 "𐳌𐳋𐳚𐳉𐳯𐳯𐳉𐳘", 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳤𐳁𐳍𐳛𐳦 𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳒𐳭𐳓 𐳘𐳉𐳍 𐳒𐳛𐳂𐳂𐳀𐳙.𐲘𐳋𐳍 𐳉𐳎 𐳇𐳛𐳖𐳍𐳛𐳦 𐳘𐳉𐳍 𐳓𐳉𐳖𐳖 𐳒𐳉𐳎𐳉𐳯𐳙𐳉𐳘, 𐳀𐳘𐳐 𐳙𐳉𐳘 𐳥𐳛𐳢𐳛𐳤𐳀𐳙 𐳀 𐳓𐳋𐳢𐳇𐳋𐳤𐳢𐳉 𐳌𐳉𐳖𐳉𐳖, 𐳇𐳉 𐳐𐳍𐳉𐳙 𐳌𐳛𐳙𐳦𐳛𐳤: 𐳮𐳀𐳖𐳜𐳂𐳀𐳙 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳆𐳫𐳚𐳀 𐳏𐳀𐳦𐳁𐳤𐳀 𐳮𐳀𐳙 𐳀𐳙𐳙𐳀𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳙𐳉𐳘 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳓𐳋𐳠𐳯𐳉𐳦𐳦𐳤𐳋𐳍𐳹 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳉𐳓, 𐳏𐳀𐳙𐳉𐳘 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳄𐳐𐳤𐳦𐳁𐳓 𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳒𐳁𐳓 𐳞𐳥𐳥𐳉 𐳋𐳤 𐳓𐳛𐳘𐳘𐳉𐳙𐳦𐳁𐳖𐳒𐳁𐳓 𐳀 𐳇𐳛𐳖𐳍𐳛𐳦. 𐲀 𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳉𐳦 𐳉𐳎 𐳠𐳛𐳙𐳦𐳒𐳁𐳙 𐳉𐳎 𐳐𐳗𐳉𐳙 𐳥𐳉𐳘𐳋𐳗 𐳮𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳀 𐳌𐳁𐳢𐳀𐳇𐳤𐳁𐳍𐳛𐳦 𐳋𐳤 𐳘𐳉𐳍𐳙𐳋𐳯𐳦𐳉 𐳀 𐳢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳑𐳢𐳁𐳤𐳛𐳤 𐳎𐳹𐳒𐳦𐳉𐳘𐳋𐳚𐳦 𐳘𐳀𐳍𐳁𐳦. 𐲉𐳯 𐳇𐳐𐳆𐳋𐳢𐳉𐳙𐳇𐳟 𐳖𐳋𐳠𐳋𐳤, 𐳋𐳤 𐳌𐳉𐳖𐳦𐳋𐳦𐳉𐳖𐳉𐳯𐳉𐳘, 𐳉𐳯𐳯𐳉𐳖 𐳙𐳉𐳘 𐳀𐳓𐳀𐳢𐳦 𐳢𐳛𐳥𐳥𐳀𐳦, 𐳆𐳀𐳓 𐳋𐳠𐳠𐳉𐳙 𐳉𐳖𐳦𐳋𐳮𐳉𐳇𐳦 𐳂𐳉𐳙𐳙𐳉 𐳋𐳤 𐳀𐳘𐳐𐳦 𐲮𐳋𐳓𐳛𐳚 𐲍𐳁𐳂𐳛𐳢𐳦𐳜𐳖, 𐳀 𐳿𐳿𐳺𐳺𐳺𐳺-𐳂𐳉𐳙 𐳉𐳖𐳏𐳪𐳚𐳦 𐳓𐳐𐳮𐳁𐳖𐳜 𐳢𐳋𐳍𐳋𐳥-𐳑𐳢𐳁𐳤𐳦𐳞𐳢𐳦𐳋𐳙𐳋𐳥𐳦𐳟𐳖 𐳐𐳇𐳋𐳯𐳦𐳉𐳘, 𐳀𐳯𐳦 𐳓𐳉𐳢𐳉𐳥𐳦𐳉𐳯𐳦𐳉 𐳀𐳯 𐳋𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳌𐳉𐳒𐳦𐳋𐳤𐳉𐳘𐳘𐳉𐳖, 𐳋𐳤 𐳘𐳛𐳤𐳦 𐳉𐳯 𐳦𐳉𐳢𐳒𐳉𐳇 𐳠𐳛𐳢𐳦𐳁𐳖𐳢𐳜𐳖 𐳠𐳛𐳢𐳦𐳁𐳖𐳢𐳀. 𐲐𐳦𐳦 𐳎𐳀𐳓𐳛𐳢𐳖𐳀𐳦𐳐𐳖𐳀𐳍 𐳉𐳦𐳐𐳓𐳀𐳐 𐳓𐳞𐳦𐳉𐳖𐳉𐳤𐳤𐳋𐳍𐳉𐳘, 𐳏𐳛𐳎 𐳉𐳯𐳦 𐳏𐳉𐳗𐳉𐳤𐳂𐳑𐳦𐳤𐳉𐳘, 𐳋𐳤 𐳘𐳐𐳙𐳋𐳖 𐳥𐳋𐳖𐳉𐳤𐳉𐳂𐳂 𐳓𐳞𐳢𐳢𐳉𐳖 𐳦𐳪𐳇𐳀𐳤𐳤𐳀𐳘: 𐳥𐳜 𐳙𐳐𐳙𐳆 𐳀 "𐲦𐳹, 𐳎𐳟𐳯𐳇 𐳖𐳉 𐲭𐳙𐳍𐳭𐳢𐳦" 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳀𐳦𐳢𐳜𐳖, 𐳀𐳯 𐳙𐳉𐳘 𐳀𐳯 𐳉𐳚𐳋𐳘, 𐳉𐳖𐳖𐳉𐳙𐳓𐳉𐳯𐳟𐳖𐳉𐳍: 𐳏𐳁𐳢𐳛𐳘 𐳥𐳀𐳮𐳁𐳂𐳜𐳖 𐳓𐳉𐳦𐳦𐳟𐳦 𐳄𐳁𐳌𐳛𐳖𐳛𐳓. 𐲠𐳉𐳢𐳥𐳉 𐳋𐳢𐳦𐳏𐳉𐳦𐳟𐳉𐳙 𐳐𐳙𐳇𐳪𐳖𐳀𐳦𐳛𐳓𐳀𐳦 𐳓𐳉𐳖𐳦, 𐳏𐳀 𐳀 𐳓𐳋𐳦 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳀𐳦𐳛𐳦 𐳞𐳥𐳥𐳉𐳓𐳉𐳮𐳉𐳢𐳮𐳉 𐳛𐳖𐳮𐳀𐳤𐳤𐳀 𐳮𐳀𐳖𐳀𐳓𐳐, 𐳋𐳤 𐳏𐳀 𐳌𐳐𐳎𐳉𐳖𐳘𐳉𐳤 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢, 𐳢𐳞𐳍𐳦𐳞𐳙 𐳋𐳥𐳢𐳉𐳮𐳉𐳥𐳐, 𐳏𐳛𐳎 𐳐𐳦𐳦 𐳞𐳙𐳉𐳖𐳖𐳉𐳙𐳦𐳘𐳛𐳙𐳇𐳁𐳤 𐳮𐳀𐳙. 𐲚𐳐𐳖𐳮𐳁𐳙 𐳉 𐳦𐳋𐳮𐳉𐳇𐳋𐳤 𐳘𐳐𐳀𐳦𐳦 𐳙𐳉𐳘 𐳌𐳛𐳍𐳒𐳀 𐳂𐳐𐳯𐳛𐳚𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦𐳙𐳀𐳓 𐳦𐳉𐳓𐳐𐳙𐳦𐳉𐳙𐳐 𐳀 𐳘𐳉𐳍𐳌𐳉𐳒𐳦𐳋𐳤𐳦, 𐳉𐳖𐳖𐳉𐳙𐳓𐳉𐳯𐳟𐳖𐳉𐳍: 𐳫𐳎 𐳖𐳁𐳦𐳒𐳀, 𐳮𐳋𐳍𐳋𐳢𐳮𐳋𐳚𐳉𐳤𐳉𐳙 𐳘𐳉𐳍 𐳐𐳤 𐳮𐳀𐳙 𐳄𐳁𐳌𐳛𐳖𐳮𐳀.

‮– 𐲮𐳁𐳢𐳏𐳀𐳦𐳜𐳀𐳓-𐳉 𐳫𐳒𐳀𐳂𐳂 𐳦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳤 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳘𐳋𐳚𐳉𐳓 𐳀 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳓𐳞𐳢𐳂𐳉𐳙, 𐳋𐳤 𐳘𐳐𐳗𐳉𐳙𐳉𐳓?

‮– 𐲀𐳯 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳐 𐳙𐳀𐳎 𐳇𐳛𐳂𐳁𐳤 𐳀𐳯 𐳖𐳉𐳙𐳙𐳉, 𐳏𐳀 𐳀 𐳙𐳀𐳎𐳥𐳉𐳙𐳦𐳘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤𐳐 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓𐳀𐳦 𐳐𐳤 𐳤𐳐𐳓𐳉𐳢𐳭𐳖𐳙𐳉 𐳂𐳐𐳯𐳛𐳚𐳑𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜 𐳘𐳜𐳇𐳛𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳌𐳉𐳒𐳦𐳉𐳙𐳐. 𐲉𐳢𐳢𐳉 𐳠𐳐𐳖𐳖𐳀𐳙𐳀𐳦𐳚𐳐𐳖𐳀𐳍 𐳓𐳉𐳮𐳋𐳤 𐳀𐳯 𐳉𐳤𐳋𐳗, 𐳘𐳉𐳢𐳦 𐳓𐳉𐳮𐳋𐳤 𐳀 𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜 𐳀𐳚𐳀𐳍. 𐲦𐳐𐳥𐳦𐳁𐳂𐳀𐳙 𐳓𐳉𐳖𐳖 𐳮𐳉𐳖𐳉 𐳖𐳉𐳙𐳙𐳐, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳒𐳁𐳙𐳛𐳤𐳏𐳐𐳇𐳀𐳐 𐳦𐳑𐳠𐳪𐳤𐳫 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳙𐳁𐳖 𐳜𐳢𐳐𐳁𐳤𐳐 𐳤𐳉𐳍𐳑𐳦𐳤𐳋𐳍𐳉𐳦 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳦𐳉𐳦𐳦, 𐳏𐳛𐳎 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳀 𐳓𐳀𐳠𐳆𐳛𐳖𐳀𐳦 𐳀 𐳥𐳋𐳓𐳉𐳗 𐳢𐳛𐳮𐳁𐳤𐳑𐳢𐳁𐳤 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳐𐳮𐳉𐳖; 𐳉𐳯𐳉𐳓 𐳙𐳋𐳖𐳓𐳭𐳖 𐳆𐳀𐳓 𐳁𐳖𐳖𐳙𐳁𐳙𐳓 𐳀 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳙 𐳓𐳉𐳮𐳋𐳤 𐳋𐳤 𐳢𐳞𐳮𐳐𐳇 𐳥𐳞𐳮𐳉𐳍 𐳉𐳖𐳟𐳦𐳦, 𐳋𐳤 𐳙𐳋𐳯𐳙𐳋𐳙𐳓, 𐳮𐳀𐳎 𐳉𐳤𐳉𐳦𐳖𐳉𐳍 𐳓𐳛𐳘𐳂𐳐𐳙𐳁𐳖𐳙𐳁𐳙𐳓 𐳋𐳤 𐳓𐳋𐳦𐳉𐳤 𐳉𐳖𐳘𐳋𐳖𐳉𐳦𐳉𐳓 𐳉𐳯𐳢𐳉𐳐𐳦 𐳎𐳁𐳢𐳦𐳀𐳙𐳜𐳓. 𐲀 𐳙𐳀𐳎𐳥𐳉𐳙𐳦𐳘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤𐳐 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓𐳂𐳜𐳖 𐳘𐳉𐳚𐳚𐳐𐳤𐳋𐳍𐳐𐳖𐳉𐳍 𐳏𐳋𐳦-𐳚𐳛𐳖𐳄𐳥𐳛𐳢 𐳙𐳀𐳎𐳛𐳂𐳂 𐳀𐳚𐳀𐳍 𐳁𐳖𐳖 𐳢𐳉𐳙𐳇𐳉𐳖𐳓𐳉𐳯𐳋𐳤𐳭𐳙𐳓𐳢𐳉, 𐳇𐳉 𐳉𐳯 𐳀 𐳌𐳛𐳍𐳜𐳳𐳜𐳙𐳓 𐳏𐳐𐳁𐳚𐳯𐳐𐳓, 𐳀 𐳦𐳛𐳮𐳁𐳂𐳂𐳐 𐳦𐳀𐳖𐳁𐳖𐳍𐳀𐳦𐳁𐳤𐳙𐳀𐳓 𐳘𐳉𐳍, 𐳥𐳁𐳯 𐳋𐳮 𐳘𐳐𐳙𐳇𐳉𐳙𐳌𐳋𐳖𐳉 𐳠𐳢𐳜𐳂𐳁𐳖𐳓𐳛𐳯𐳁𐳤𐳀𐳐 𐳪𐳦𐳁𐳙, 𐳙𐳐𐳙𐳆 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉.

‮𐲀 𐳙𐳀𐳎𐳥𐳉𐳙𐳦𐳘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤𐳐 𐳀𐳢𐳀𐳚𐳓𐳐𐳙𐳆. 𐲌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤: gondola.hu

‮𐲇𐳉 𐳉𐳎 𐳓𐳉𐳮𐳉𐳤𐳉𐳦 𐳦𐳀𐳖𐳁𐳙 𐳓𐳉𐳖𐳖𐳟𐳉𐳙 𐳥𐳐𐳍𐳛𐳢𐳫 𐳀𐳙𐳀𐳖𐳑𐳯𐳐𐳤𐳤𐳉𐳖 𐳦𐳛𐳮𐳁𐳂𐳂 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦 𐳏𐳀𐳖𐳀𐳇𐳙𐳐, 𐳉𐳢𐳢𐳟𐳖 𐳐𐳇𐳋𐳙 𐳘𐳋𐳍 𐳘𐳉𐳍𐳒𐳉𐳖𐳉𐳙𐳐𐳓 𐳉𐳎 𐳠𐳪𐳂𐳖𐳐𐳓𐳁𐳄𐳐𐳜𐳘. 𐲀 𐳦𐳀𐳮𐳀𐳗 𐳜𐳦𐳀 𐳉𐳖𐳟𐳓𐳉𐳢𐳭𐳖𐳦 𐳫𐳒 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳛𐳓𐳀𐳦 𐳐𐳤 𐳓𐳞𐳯𐳞𐳖𐳙𐳐 𐳌𐳛𐳍𐳒𐳪𐳓, 𐳚𐳐𐳖𐳮𐳁𐳙 𐳀𐳯 𐳐𐳤 𐳀𐳇 𐳫𐳒𐳀𐳦. 𐲇𐳉 𐳉𐳂𐳂𐳉𐳙 𐳙𐳉𐳘 𐳆𐳀𐳓 𐳙𐳉𐳓𐳉𐳘 𐳓𐳉𐳖𐳖𐳉𐳙𐳉 𐳇𐳛𐳖𐳍𐳛𐳯𐳙𐳛𐳘. 𐲮𐳀𐳖𐳜𐳥𐳑𐳙𐳹𐳖𐳉𐳍 𐳘𐳋𐳍 𐳐𐳍𐳉𐳙 𐳤𐳛𐳓 𐳮𐳀𐳙, 𐳆𐳀𐳓 𐳉𐳎𐳉𐳖𐳟𐳢𐳉 𐳐𐳤𐳘𐳉𐳢𐳉𐳦𐳖𐳉𐳙, 𐳘𐳉𐳢𐳦 𐳀 𐳢𐳋𐳍𐳋𐳥𐳉𐳦𐳐 𐳌𐳉𐳖𐳦𐳁𐳢𐳁𐳤𐳓𐳛𐳢, 𐳀 𐳘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘𐳐 𐳖𐳉𐳖𐳦𐳁𐳢𐳛𐳯𐳁𐳤𐳓𐳛𐳢 𐳙𐳉𐳘 𐳌𐳉𐳖𐳦𐳋𐳦𐳉𐳖𐳉𐳯𐳦𐳋𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳓𐳭𐳖𐳞𐳙𐳂𐳞𐳯𐳟 𐳒𐳉𐳖𐳉𐳓 𐳋𐳤 𐳓𐳀𐳢𐳄𐳛𐳓 𐳑𐳢𐳁𐳤𐳦 𐳀𐳖𐳓𐳛𐳦𐳙𐳀𐳓. 𐲀𐳯 𐳉𐳘𐳖𐳑𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳏𐳁𐳢𐳛𐳘 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳢𐳜𐳖, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳙𐳉𐳓 𐳀 𐳓𐳞𐳯𐳖𐳋𐳤𐳉 𐳌𐳛𐳗𐳀𐳘𐳀𐳦𐳂𐳀𐳙 𐳮𐳀𐳙, 𐳉𐳎 𐳌𐳐𐳀𐳦𐳀𐳖 𐳠𐳛𐳥𐳦𐳇𐳛𐳓𐳦𐳛𐳢 𐳓𐳛𐳖𐳖𐳋𐳍𐳁𐳘 𐳥𐳜𐳖𐳦, 𐳏𐳛𐳎 𐳙𐳉𐳓𐳐 𐳌𐳉𐳖𐳦𐳹𐳙𐳦 𐳋𐳤 𐳎𐳀𐳙𐳫𐳤 – 𐳏𐳀 𐳟𐳙𐳉𐳓𐳐 𐳙𐳐𐳙𐳆 𐳐𐳗𐳉𐳙 𐳋𐳖𐳉𐳤 𐳥𐳉𐳘𐳉, 𐳉𐳖𐳦𐳞𐳓𐳋𐳖𐳦𐳤𐳋𐳍𐳉, 𐳏𐳛𐳎 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳤𐳑𐳦𐳤𐳉𐳙, 𐳋𐳤 𐳞𐳙𐳯𐳉𐳦𐳖𐳉𐳙𐳤𐳋𐳍𐳉, 𐳏𐳛𐳎 𐳘𐳉𐳍𐳛𐳥𐳥𐳀 𐳮𐳉𐳖𐳉𐳘 𐳀 𐳌𐳉𐳖𐳌𐳉𐳇𐳉𐳯𐳋𐳤 𐳋𐳢𐳇𐳉𐳘𐳋𐳦, 𐳘𐳀 𐳤𐳉 𐳦𐳪𐳇𐳙𐳁𐳙𐳓 𐳢𐳜𐳖𐳀. 𐲀 𐳢𐳋𐳍𐳋𐳥 𐳓𐳛𐳖𐳖𐳋𐳍𐳁𐳓𐳙𐳀𐳓 𐳜𐳢𐳐𐳁𐳤𐳐 𐳘𐳉𐳚𐳚𐳐𐳤𐳋𐳍𐳹 𐳀𐳚𐳀𐳍𐳛𐳦 𐳓𐳋𐳙𐳉 𐳁𐳦𐳦𐳉𐳓𐳐𐳙𐳦𐳉𐳙𐳐𐳭𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳘𐳉𐳍𐳖𐳉𐳖𐳒𐳭𐳓 𐳂𐳉𐳙𐳙𐳭𐳓 𐳀𐳯 𐳑𐳢𐳛𐳦𐳦 𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓𐳉𐳓𐳉𐳦, 𐳤 𐳀 𐳌𐳉𐳖𐳐𐳢𐳀𐳦𐳦𐳀𐳙𐳐 𐳌𐳉𐳖𐳇𐳛𐳖𐳍𐳛𐳯𐳁𐳤 𐳀𐳓𐳓𐳛𐳢 𐳐𐳙𐳇𐳪𐳖𐳏𐳀𐳦 𐳘𐳉𐳍. 𐲓𐳐𐳯𐳁𐳢𐳦𐳙𐳀𐳓 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳘, 𐳏𐳛𐳎 𐳉𐳯 𐳉𐳤𐳉𐳦𐳂𐳉𐳙 𐳙𐳉 𐳀𐳇𐳜𐳇𐳙𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳫𐳒𐳀𐳂𐳂 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳘𐳋𐳚𐳉𐳓.