v‮ ‮𐲘𐳐 𐳀𐳯 𐳛𐳓𐳀, 𐳏𐳛𐳎 𐳘𐳑𐳍 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳓𐳐𐳢𐳁𐳗 𐳺, 𐳀𐳇𐳇𐳐𐳍 𐳀 𐳙𐳋𐳘𐳉𐳦-𐳢𐳜𐳘𐳀𐳐 𐳆𐳁𐳥𐳁𐳢 𐳘𐳉𐳍𐳓𐳞𐳯𐳉𐳖𐳑𐳦𐳟𐳖𐳉𐳍 𐳽 𐳀𐳢𐳀𐳚𐳂𐳪𐳖𐳖𐳁𐳦 𐳀𐳇𐳛𐳦𐳦 𐳓𐳐? - 𐲠𐳜𐳤𐳁𐳙 𐲖𐳁𐳥𐳖𐳜

‮‮𐲘𐳐𐳢𐳉 𐳏𐳀𐳥𐳙𐳁𐳖𐳦𐳁𐳓 𐳀 𐳙𐳋𐳘𐳉𐳦-𐳢𐳜𐳘𐳀𐳐 𐳆𐳁𐳥𐳁𐳢𐳛𐳓 𐳀𐳯 𐳀𐳢𐳀𐳚𐳠𐳉𐳆𐳋𐳦𐳦𐳉𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳉𐳢𐳟𐳤𐳑𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳛𐳓𐳖𐳉𐳮𐳉𐳖𐳉𐳓𐳉𐳦?

‮"‮𐲀𐳯 𐳀𐳢𐳀𐳚𐳠𐳉𐳆𐳋𐳦 𐳏𐳀𐳥𐳙𐳁𐳖𐳀𐳦𐳀 𐳀 𐳓𐳉𐳢𐳉𐳥𐳦𐳋𐳚 𐳢𐳜𐳘𐳀𐳐 𐳆𐳁𐳥𐳁𐳢𐳛𐳓𐳀𐳦 𐳘𐳉𐳍𐳐𐳖𐳖𐳉𐳦𐳟 𐳏𐳀𐳦𐳀𐳖𐳘𐳀𐳦 𐳥𐳐𐳘𐳂𐳛𐳖𐳐𐳯𐳁𐳖𐳒𐳀, 𐳀𐳯 𐳛𐳓𐳖𐳉𐳮𐳋𐳖𐳂𐳉𐳙 𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳦 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳀𐳖𐳘𐳀𐳓 𐳌𐳛𐳙𐳦𐳛𐳤𐳤𐳁𐳍𐳁𐳦 𐳏𐳐𐳮𐳀𐳦𐳛𐳦𐳦 𐳓𐳐𐳌𐳉𐳒𐳉𐳯𐳙𐳐 𐳋𐳤 𐲀𐲯 𐲪𐲢𐲀𐲖𐲓𐲛𐲇𐲜𐲐 𐲥𐲪𐲮𐲉𐲢𐲉𐲙𐲐𐲦𐲁𐲤 𐲒𐲉𐲖𐲓𐲋𐲠𐲉𐲓𐲋𐲙𐲦 𐲋𐲢𐲦𐲉𐲖𐲘𐲉𐲯𐲏𐲉𐲦𐲟" - 𐳘𐳛𐳙𐳇𐳦𐳀 𐳉𐳖 𐲠𐳢𐳛𐳌. 𐲇𐳢. 𐲠𐳜𐳤𐳁𐳙 𐲖𐳁𐳥𐳖𐳜, 𐳀 𐲇𐳉𐳂𐳢𐳉𐳄𐳉𐳙𐳐 𐲉𐳎𐳉𐳦𐳉𐳘 𐳛𐳓𐳦𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀 𐳀 𐳏𐳀𐳦𐳀𐳖𐳛𐳘 𐳉𐳥𐳘𐳋𐳚𐳋𐳙𐳉𐳓 𐳓𐳐𐳌𐳉𐳒𐳉𐳯𐳟 𐳉𐳥𐳓𐳞𐳯𐳉, 𐳺. 𐲂𐳀𐳢𐳂𐳀𐳢𐳛𐳥𐳥𐳀 𐲌𐳢𐳐𐳎𐳉𐳤 𐳙𐳋𐳘𐳉𐳦-𐳢𐳜𐳘𐳀𐳐 𐳆𐳁𐳥𐳁𐳢 𐲂𐳐𐳢𐳛𐳇𐳀𐳖𐳛𐳘𐳁𐳂𐳀𐳙 𐳎𐳀𐳓𐳛𐳢𐳦𐳀 𐳓𐳐𐳀𐳇𐳛𐳦𐳦 𐳂𐳪𐳖𐳖𐳁𐳓 𐳓𐳀𐳠𐳆𐳁𐳙.

‮𐲀 𐳓𐳛𐳙𐳌𐳉𐳢𐳉𐳙𐳄𐳐𐳀 𐳉𐳖𐳟𐳀𐳇𐳁𐳤𐳀𐳐 𐳐𐳦𐳦 𐳋𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟𐳓 𐳉𐳖:

https://www.facebook.com/watch/magyarsagkutato/1149813642485463/
https://mki.gov.hu/hu/konferenciak-hu/magyar-ostorteneti-muhely-hu-3