‮ ‮𐲀 𐳦𐳞𐳢𐳰𐳐 𐳮𐳋𐳢𐳥𐳉𐳢𐳯𐳟𐳇𐳋𐳤𐳤𐳉𐳖 𐳋𐳤 𐳉𐳤𐳓𐳭𐳮𐳉𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳠𐳉𐳆𐳋𐳦𐳉𐳖𐳦 𐳏𐳀𐳎𐳛𐳘𐳁𐳚𐳛𐳓𐳢𐳀 𐳘𐳉𐳚𐳚𐳐𐳢𐳉 𐳮𐳉𐳯𐳉𐳦𐳏𐳉𐳦𐳟𐳓 𐳮𐳐𐳥𐳥𐳀 𐳀𐳯 𐳪𐳢𐳀𐳖𐳓𐳛𐳇𐳜 𐳋𐳤 𐳀𐳖𐳀𐳦𐳦𐳮𐳀𐳖𐳜𐳓 𐳓𐳞𐳯𐳦𐳐 𐳓𐳋𐳦𐳛𐳖𐳇𐳀𐳖𐳐 𐳥𐳉𐳢𐳯𐳟𐳤𐳋𐳤𐳖𐳉𐳮𐳉𐳖𐳉𐳓? - 𐲇𐳐𐳜𐳥𐳉𐳍𐳐 𐲥𐳀𐳂𐳜 𐲠𐳁𐳖

‮‮𐲀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳦𐳞𐳢𐳰𐳐 𐳏𐳀𐳎𐳛𐳘𐳁𐳚𐳂𐳀𐳙 𐳪𐳎𐳀𐳙𐳛𐳗𐳀𐳙 𐳥𐳉𐳢𐳯𐳟𐳇𐳋𐳤𐳥𐳉𐳢𐳹 𐳥𐳛𐳓𐳁𐳤𐳒𐳛𐳍𐳐 𐳀𐳓𐳦𐳪𐳤 𐳌𐳉𐳇𐳉𐳯𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳌𐳉𐳖, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀 𐳼𐳺𐳺𐳺. 𐳥𐳁𐳯𐳀𐳇𐳐 𐳚𐳪𐳍𐳀𐳦-𐳉𐳪𐳢𐳜𐳠𐳀𐳐, 𐳀𐳢𐳀𐳚𐳂𐳪𐳖𐳖𐳀 𐳦𐳑𐳠𐳪𐳤𐳫 𐳛𐳓𐳖𐳉𐳮𐳉𐳖𐳉𐳓𐳂𐳉𐳙 - 𐳌𐳛𐳍𐳀𐳖𐳘𐳀𐳯𐳛𐳦𐳦 𐲇𐳐𐳜𐳥𐳉𐳍𐳐 𐲥𐳀𐳂𐳜 𐲠𐳁𐳖, 𐳀 𐲥𐳉𐳍𐳉𐳇𐳐 𐲦𐳪𐳇𐳛𐳘𐳁𐳚𐳉𐳎𐳉𐳦𐳉𐳘 𐳛𐳓𐳦𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀.

‮‮𐲀 𐳓𐳛𐳙𐳌𐳉𐳢𐳉𐳙𐳄𐳐𐳀 𐳉𐳖𐳟𐳀𐳇𐳁𐳤𐳀𐳐 𐳐𐳦𐳦 𐳋𐳢𐳏𐳉𐳦𐳟𐳓 𐳉𐳖:

https://www.facebook.com/watch/magyarsagkutato/1149813642485463/
https://mki.gov.hu/hu/konferenciak-hu/magyar-ostorteneti-muhely-hu-3