‮ ‮𐲠𐳋𐳙𐳦𐳉𐳓𐳉𐳙 𐳚𐳑𐳖𐳐𐳓 𐳀 "𐲓𐳐𐳢𐳁𐳗𐳛𐳓 𐳋𐳤 𐲥𐳉𐳙𐳦𐳉𐳓. 𐲀𐳯 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇𐳛𐳓 𐳓𐳛𐳢𐳀" 𐳄𐳑𐳘𐳹 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤 ‮

‮‮𐲤𐳛𐳏𐳀 𐳙𐳉𐳘 𐳮𐳛𐳖𐳦 𐳘𐳋𐳍 𐳛𐳗𐳀𐳙 𐳖𐳋𐳠𐳦𐳋𐳓𐳹 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤 𐳀𐳯 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇𐳛𐳓𐳢𐳜𐳖 𐳋𐳤 𐳓𐳭𐳖𐳞𐳙𐳞𐳤𐳉𐳙 𐳙𐳉𐳘 𐳀𐳯 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳏𐳁𐳯𐳐 𐳥𐳉𐳙𐳦𐳉𐳓𐳢𐳟𐳖, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀𐳘𐳐𐳗𐳉𐳙 𐳠𐳋𐳙𐳦𐳉𐳓𐳦𐳟𐳖 𐳖𐳁𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜 𐲥𐳋𐳓𐳉𐳤𐳌𐳉𐳏𐳋𐳢𐳮𐳁𐳢𐳛𐳙 - 𐳏𐳀𐳙𐳍𐳤𐳫𐳗𐳛𐳯𐳦𐳀 𐲠𐳢𐳛𐳌. 𐲇𐳢. 𐲓𐳁𐳤𐳖𐳉𐳢 𐲘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤, 𐳀𐳯 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳐 𐳉𐳢𐳟𐳌𐳛𐳢𐳢𐳁𐳤𐳛𐳓 𐳘𐳐𐳙𐳐𐳥𐳦𐳉𐳢𐳉 𐳀 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦𐳢𐳜𐳖 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳛𐳦𐳦 𐳆𐳭𐳦𐳞𐳢𐳦𐳞𐳓𐳐 𐳤𐳀𐳒𐳦𐳜𐳦𐳁𐳒𐳋𐳓𐳛𐳯𐳦𐳀𐳦𐳜𐳙, 𐲂𐳪𐳇𐳀𐳠𐳉𐳤𐳦𐳉𐳙.

‮‮𐲀 𐳘𐳐𐳙𐳐𐳥𐳦𐳉𐳢 𐳓𐳐𐳉𐳘𐳉𐳖𐳦𐳉: 𐳀 𐳘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘𐳛𐳓 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳐 𐳋𐳢𐳦𐳉𐳖𐳘𐳉, 𐳏𐳛𐳎 𐳀 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳀𐳓𐳛𐳙, 𐳇𐳛𐳓𐳪𐳘𐳉𐳙𐳦𐳪𐳘𐳛𐳓𐳛𐳙, 𐳑𐳢𐳛𐳦𐳦 𐳉𐳘𐳖𐳋𐳓𐳉𐳓𐳉𐳙 𐳓𐳉𐳢𐳉𐳥𐳦𐳭𐳖 𐳤𐳉𐳍𐳑𐳦𐳉𐳙𐳉𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳋𐳢𐳦𐳉𐳙𐳐 𐳀 𐳢𐳋𐳍𐳐 𐳓𐳛𐳢𐳛𐳓 𐳉𐳘𐳂𐳉𐳢𐳉𐳐𐳙𐳉𐳓 𐳀 𐳍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖𐳀𐳦𐳀𐳐𐳦. 𐲀𐳯 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳏𐳁𐳯 𐳓𐳐𐳮𐳋𐳦𐳉𐳖𐳉𐳤 𐳇𐳐𐳙𐳀𐳥𐳦𐳐𐳀 𐳮𐳛𐳖𐳦, 𐳌𐳋𐳢𐳌𐳐𐳦𐳀𐳍𐳒𐳀𐳐 𐳢𐳉𐳙𐳇𐳓𐳑𐳮𐳭𐳖𐳐 𐳓𐳋𐳠𐳉𐳤𐳤𐳋𐳍𐳉𐳓𐳉𐳦 𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦𐳦𐳀𐳓 𐳌𐳉𐳖, 𐳓𐳐𐳮𐳁𐳖𐳜 𐳁𐳖𐳖𐳀𐳘𐳌𐳋𐳢𐳌𐳐𐳀𐳓, 𐳏𐳀𐳇𐳮𐳉𐳯𐳋𐳢𐳉𐳓 𐳮𐳛𐳖𐳦𐳀𐳓 - 𐳌𐳹𐳯𐳦𐳉 𐳏𐳛𐳯𐳯𐳁.

‮‮𐲠𐳢𐳛𐳌. 𐲇𐳢. 𐲓𐳁𐳤𐳖𐳉𐳢 𐲘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤 𐳋𐳤 𐲏𐳛𐳢𐳮𐳁𐳦𐳏-𐲖𐳪𐳍𐳛𐳤𐳤𐳸 𐲍𐳁𐳂𐳛‮𐳢

‮‮𐲖. 𐲤𐳐𐳘𐳛𐳙 𐲖𐳁𐳥𐳖𐳜 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲙𐳉𐳘𐳯𐳉𐳦𐳐 𐲘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘 (𐲘𐲙𐲘) 𐳌𐳟𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀 𐳉𐳖𐳘𐳛𐳙𐳇𐳦𐳀: 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳓𐳛𐳢𐳘𐳁𐳚 𐳦𐳁𐳘𐳛𐳍𐳀𐳦𐳁𐳤𐳁𐳮𐳀𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳮𐳀𐳖𐳜𐳤𐳪𐳖𐳜 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤𐳛𐳙 𐲿𐳾𐳼𐳼𐳼𐳼 𐳘𐳹𐳦𐳁𐳢𐳎 𐳖𐳁𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳙𐳉𐳓 𐳦𐳞𐳂𐳂 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀 𐳌𐳉𐳖𐳉 𐳀𐳯 𐲘𐲙𐲘-𐳂𐳟𐳖 𐳥𐳁𐳢𐳘𐳀𐳯𐳐𐳓, 𐳉𐳘𐳉𐳖𐳖𐳉𐳦𐳦 𐳦𐳞𐳂𐳂 𐳓𐳞𐳯𐳎𐳹𐳒𐳦𐳉𐳘𐳋𐳚, 𐳑𐳎 𐳀𐳯 𐲛𐳢𐳥𐳁𐳍𐳛𐳤 𐲥𐳋𐳄𐳏𐳋𐳚𐳐 𐲓𐳞𐳚𐳮𐳦𐳁𐳢 𐳋𐳤 𐳀 𐲒𐳁𐳥 𐲘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘 𐳐𐳤, 𐳮𐳀𐳖𐳀𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳓𐳭𐳖𐳌𐳞𐳖𐳇𐳐 𐳐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳘𐳋𐳚𐳉𐳓 𐳐𐳤 𐳓𐳞𐳖𐳆𐳞𐳙𐳞𐳯𐳦𐳉𐳓 𐳇𐳛𐳓𐳪𐳉𐳘𐳙𐳦𐳪𐳘𐳛𐳓𐳀𐳦, 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳀𐳓𐳀𐳦.

‮𐲀 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦𐳛𐳙 𐳥𐳉𐳢𐳉𐳠𐳉𐳖 𐳘𐳀𐳒𐳇 𐳉𐳎𐳉𐳂𐳉𐳓 𐳘𐳀𐳒𐳇 𐳀𐳯 𐲜𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐲘𐳁𐳢𐳐𐳀-𐳤𐳐𐳢𐳀𐳖𐳛𐳘, 𐳀 𐲘𐳀𐳢𐳍𐳐𐳦-𐳖𐳉𐳍𐳉𐳙𐳇𐳀, 𐲖𐳉𐳏𐳉𐳖 𐳓𐳭𐳢𐳦𐳒𐳉, 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳉𐳤𐳓𐳭𐳓𐳉𐳢𐳉𐳥𐳦 𐳋𐳤 𐳉𐳎 𐳓𐳉𐳦𐳦𐳟𐳤 𐳓𐳉𐳢𐳉𐳥𐳦𐳦𐳉𐳖 𐳉𐳖𐳖𐳁𐳦𐳛𐳦𐳦, 𐳓𐳛𐳢𐳀 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳯𐳁𐳥𐳖𐳜, 𐳀 𐳓𐳛𐳢𐳛𐳙𐳁𐳯𐳁𐳤𐳐 𐳠𐳀𐳖𐳁𐳤𐳦 𐳋𐳤 𐳀 𐲥𐳉𐳙𐳦 𐲓𐳛𐳢𐳛𐳙𐳀 𐳘𐳁𐳤𐳛𐳖𐳀𐳦𐳀, 𐳏𐳛𐳙𐳌𐳛𐳍𐳖𐳀𐳖𐳁𐳤𐳓𐳛𐳢𐳐 𐳀𐳢𐳀𐳚𐳖𐳉𐳖𐳉𐳦𐳉𐳓. 𐲋𐳢𐳓𐳉𐳯𐳦𐳉𐳓 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳀𐳓 𐲯𐳀𐳖𐳄𐳂𐳪𐳢𐳍𐳂𐳜𐳖 (Salzburg), 𐳀 𐲮𐳀𐳦𐳐𐳓𐳁𐳙𐳂𐳜𐳖 𐳋𐳤 𐲛𐳷𐳌𐳛𐳢𐳇𐳂𐳜𐳖 𐳐𐳤. 𐲀 𐳌𐳟𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜 𐳓𐳐𐳉𐳘𐳉𐳖𐳦𐳉: 𐳀 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦 𐳀 𐳦𐳉𐳢𐳮𐳉𐳓 𐳥𐳉𐳢𐳐𐳙𐳦 𐳀𐳪𐳍𐳪𐳥𐳦𐳪𐳤 𐳼𐳼𐳼𐳺-𐳐𐳍 𐳖𐳉𐳥 𐳖𐳁𐳦𐳛𐳍𐳀𐳦𐳏𐳀𐳦𐳜.

‮‮ 𐲠𐳛𐳓𐳢𐳛𐳮𐳉𐳙𐳥𐳓𐳐 𐲓𐳢𐳐𐳥𐳦𐳐𐳁𐳙, 𐲖. 𐲤𐳐𐳘𐳛𐳙 𐲖𐳁𐳥𐳖𐳜, 𐲠𐳢𐳛𐳌. 𐲇𐳢. 𐲓𐳁𐳤𐳖𐳉𐳢 𐲘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤 𐳋𐳤 𐲏𐳛𐳢𐳮𐳁𐳦𐳏-𐲖𐳪𐳍𐳛𐳤𐳤𐳸 𐲍𐳁𐳂𐳛𐳢‮

‮‮ 𐲠𐳛𐳓𐳢𐳛𐳮𐳉𐳙𐳥𐳓𐳐 𐲓𐳢𐳐𐳥𐳦𐳐𐳁𐳙, 𐳀 𐲥𐳉𐳙𐳦 𐲐𐳤𐳦𐳮𐳁𐳙 𐲓𐳐𐳢𐳁𐳗 𐲘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘 𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀 𐳉𐳖𐳘𐳛𐳙𐳇𐳦𐳀, 𐳏𐳛𐳎 𐳀𐳯 𐲀𐳢𐳀𐳚𐳂𐳪𐳖𐳖𐳀 𐲿𐳾𐳾𐳾. 𐳋𐳮𐳌𐳛𐳢𐳇𐳪𐳖𐳜𐳒𐳁𐳙 𐳋𐳤 𐲥𐳋𐳓𐳉𐳤𐳏𐳉𐳏𐳋𐳢𐳮𐳁𐳢 𐳀𐳖𐳀𐳠𐳑𐳦𐳁𐳤𐳁𐳙𐳀𐳓 𐳿𐳽. 𐳋𐳮𐳌𐳛𐳢𐳇𐳪𐳖𐳜𐳒𐳁𐳙 𐳘𐳉𐳍𐳮𐳀𐳖𐳜𐳤𐳪𐳖𐳜 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦𐳢𐳀 𐳼𐳼𐳼𐳼 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳋𐳤 𐳼𐳼 𐳓𐳭𐳖𐳌𐳞𐳖𐳇𐳐 𐳠𐳀𐳢𐳦𐳙𐳉𐳢𐳐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳘𐳋𐳚 𐳓𐳞𐳖𐳆𐳞𐳙𐳞𐳯 𐳦𐳁𐳢𐳎𐳀𐳓𐳀𐳦. 𐲘𐳐𐳙𐳦 𐳘𐳛𐳙𐳇𐳦𐳀, 𐳀𐳯 𐲁𐳢𐳠𐳁𐳇-𐳏𐳁𐳯 𐲠𐳢𐳛𐳍𐳢𐳀𐳘 𐳙𐳋𐳖𐳓𐳭𐳖 𐳀 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦 𐳋𐳤 𐳀 𐳘𐳫𐳯𐳉𐳪𐳘 𐳌𐳟𐳋𐳠𐳭𐳖𐳉𐳦𐳋𐳙𐳉𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳫𐳒𐳪𐳖𐳁𐳤𐳀 𐳙𐳉𐳘 𐳒𐳞𐳏𐳉𐳦𐳉𐳦𐳦 𐳮𐳛𐳖𐳙𐳀 𐳖𐳋𐳦𐳢𐳉. 𐲀 𐳘𐳉𐳍𐳫𐳒𐳪𐳖𐳦 𐳋𐳠𐳭𐳖𐳉𐳦 𐳺𐳺𐳺𐳺 𐳐𐳇𐳟𐳥𐳀𐳓𐳐 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦𐳙𐳀𐳓 𐳐𐳤 𐳏𐳉𐳗𐳉𐳦 𐳦𐳪𐳇 𐳘𐳀𐳒𐳇 𐳀𐳇𐳙𐳐 𐳉𐳎𐳥𐳉𐳢𐳢𐳉 𐳿𐲿𐳾𐳾𐳾 𐳙𐳋𐳎𐳯𐳉𐳦𐳘𐳋𐳦𐳉𐳢𐳉𐳙, 𐳓𐳋𐳦 𐳥𐳐𐳙𐳦𐳉𐳙, 𐳼𐳻𐳺𐳺 𐳦𐳉𐳢𐳉𐳘𐳂𐳉𐳙 - 𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉 𐳏𐳛𐳯𐳯𐳁.

‮‮ 𐲠𐳛𐳓𐳢𐳛𐳮𐳉𐳙𐳥𐳓𐳐 𐲓𐳢𐳐𐳥𐳦𐳐𐳁𐳙, 𐲖. 𐲤𐳐𐳘𐳛𐳙 𐲖𐳁𐳥𐳖𐳜, 𐲠𐳢𐳛𐳌. 𐲇𐳢. 𐲓𐳁𐳤𐳖𐳉𐳢 𐲘𐳐𐳓𐳖𐳜𐳤 𐳋𐳤 𐲏𐳛𐳢𐳮𐳁𐳦𐳏-𐲖𐳪𐳍𐳛𐳤𐳤𐳸 𐲍𐳁𐳂𐳛𐳢‮

‮‮𐲏𐳛𐳢𐳮𐳁𐳦𐳏-𐲖𐳪𐳍𐳛𐳤𐳤𐳸 𐲍𐳁𐳂𐳛𐳢, 𐳀 𐲘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍𐳓𐳪𐳦𐳀𐳦𐳜 𐲐𐳙𐳦𐳋𐳯𐳉𐳦 𐳌𐳟𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳒𐳀 𐳓𐳐𐳉𐳘𐳉𐳖𐳦𐳉: 𐳦𐳞𐳂𐳂 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳾 𐳋𐳮𐳉 𐳌𐳛𐳍𐳀𐳖𐳘𐳀𐳯𐳜𐳇𐳛𐳦𐳦 𐳘𐳉𐳍 𐳉𐳖𐳟𐳥𐳞𐳢 𐳀 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤 𐳞𐳦𐳖𐳉𐳦𐳉, 𐳋𐳤 𐳀 𐳓𐳛𐳢𐳘𐳁𐳚 𐳻 𐳋𐳮𐳉 𐳫𐳒𐳢𐳀 𐳌𐳉𐳖𐳓𐳀𐳢𐳛𐳖𐳦𐳀 𐳀𐳯𐳦. 𐲀𐳯 𐳤𐳀𐳒𐳦𐳜𐳦𐳁𐳒𐳋𐳓𐳛𐳯𐳦𐳀𐳦𐳜𐳦 𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜 𐳥𐳉𐳘𐳋𐳗𐳉𐳓 𐳂𐳉𐳂𐳐𐳯𐳛𐳚𐳑𐳦𐳛𐳦𐳦𐳁𐳓, 𐳏𐳛𐳎 𐳓𐳉𐳖𐳖𐳟 𐳉𐳖𐳥𐳁𐳙𐳦𐳤𐳁𐳍𐳍𐳀𐳖, 𐳀𐳖𐳁𐳯𐳀𐳦𐳦𐳀𐳖 𐳋𐳤 𐳞𐳥𐳥𐳉𐳌𐳛𐳍𐳁𐳤𐳤𐳀𐳖 𐳘𐳉𐳍𐳢𐳉𐳙𐳇𐳉𐳯𐳏𐳉𐳦𐳟 𐳀 𐳖𐳉𐳍𐳟𐳤𐳐𐳂𐳂 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢 𐳇𐳐𐳙𐳀𐳥𐳦𐳐𐳁𐳢𐳜𐳖 𐳥𐳜𐳖𐳜 𐳛𐳗𐳀𐳙 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤, 𐳀𐳘𐳉𐳗𐳙𐳉𐳓 𐳘𐳉𐳍𐳦𐳉𐳓𐳐𐳙𐳦𐳋𐳤𐳉 𐳪𐳦𐳁𐳙 𐳘𐳐𐳙𐳇𐳉𐳙𐳓𐳐 𐳓𐳐𐳏𐳫𐳯𐳏𐳀𐳦𐳒𐳀 𐳘𐳀𐳍𐳁𐳦, 𐳂𐳭𐳥𐳓𐳉 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦, 𐳏𐳀 𐳟𐳤𐳉𐳐𐳢𐳉 𐳍𐳛𐳙𐳇𐳛𐳖.

‮𐲀 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦 𐳓𐳋𐳠𐳉𐳤 𐳌𐳉𐳖𐳉𐳘𐳉𐳖𐳙𐳐 𐳀 𐳌𐳉𐳒𐳉𐳓𐳉𐳦, 𐳐𐳦𐳦 𐳀 𐳼𐳼𐳺. 𐳥𐳁𐳯𐳀𐳇𐳂𐳀𐳙 𐳠𐳋𐳖𐳇𐳁𐳓𐳀𐳦 𐳘𐳪𐳦𐳀𐳦 𐳌𐳉𐳖, 𐳏𐳛𐳯𐳯𐳁𐳀𐳇 𐳖𐳉𐳖𐳓𐳐𐳤𐳋𐳍𐳭𐳙𐳓𐳏𐳞𐳯.𐲌𐳟𐳐𐳍𐳀𐳯𐳍𐳀𐳦𐳜𐳙𐳓 𐳉𐳖𐳘𐳛𐳙𐳇𐳦𐳀: 𐲀𐳯 𐳛𐳢𐳥𐳁𐳍𐳂𐳀𐳙 𐳖𐳋𐳦𐳉𐳯𐳙𐳉𐳓 𐳥𐳋𐳠 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤𐳛𐳓, 𐳖𐳉𐳏𐳉𐳦 𐳎𐳞𐳚𐳞𐳢𐳓𐳞𐳇𐳙𐳐 𐳤𐳠𐳀𐳚𐳛𐳖 𐳌𐳉𐳤𐳦𐳘𐳋𐳚𐳉𐳓𐳂𐳉𐳙, 𐳮𐳀𐳎 𐳌𐳢𐳀𐳙𐳄𐳐𐳀 𐳋𐳓𐳥𐳉𐳢𐳦𐳀𐳢𐳦𐳜𐳓𐳂𐳀𐳙, 𐳇𐳉 𐳐𐳗𐳉𐳙 𐳦𐳁𐳢𐳖𐳀𐳦, 𐳘𐳐𐳙𐳦 𐳀𐳘𐳐 𐳘𐳛𐳤𐳦 𐳚𐳑𐳖𐳐𐳓 𐲥𐳋𐳓𐳉𐳤𐳌𐳉𐳏𐳋𐳢𐳮𐳁𐳢𐳛𐳙, 𐳐𐳗𐳉𐳙 𐳆𐳀𐳓 𐳉𐳎 𐳮𐳀𐳙.

‮𐲘𐳉𐳢𐳦 𐳉𐳯 𐳀 𐳘𐳐𐳋𐳙𐳓, 𐳉𐳯 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳛𐳓, 𐳉𐳯 𐳀 𐳘𐳀𐳎𐳀𐳢𐳤𐳁𐳍 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤𐳀. 𐲀𐳘𐳐 𐳀 𐳘𐳐 𐳟𐳤𐳉𐳐𐳙𐳓 𐳇𐳐𐳆𐳟𐳤𐳋𐳍𐳉𐳤 𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉𐳐𐳢𐳟𐳖, 𐳉𐳢𐳉𐳇𐳘𐳋𐳚𐳉𐳐𐳢𐳟𐳖 𐳋𐳤 𐳀 𐳓𐳛𐳢𐳀𐳂𐳉𐳖𐳐 𐳛𐳢𐳥𐳁𐳍𐳢𐳜𐳖 𐳋𐳤 𐳀𐳙𐳙𐳀𐳓 𐳾𐳾𐳾𐳾 𐳋𐳮𐳋𐳢𐳟𐳖 𐳥𐳜𐳖. 𐲏𐳛𐳢𐳮𐳁𐳦𐳏-𐲖𐳪𐳍𐳛𐳤𐳤𐳸 𐲍𐳁𐳂𐳛𐳢 𐳀𐳯𐳯𐳀𐳖 𐳯𐳁𐳢𐳦𐳀 𐳘𐳛𐳙𐳇𐳀𐳙𐳇𐳜𐳒𐳁𐳦, 𐳏𐳛𐳎 𐳀𐳓𐳐 𐳦𐳪𐳇𐳒𐳀, 𐳙𐳋𐳯𐳯𐳉 𐳘𐳉𐳍 𐳉𐳯𐳦 𐳀𐳯 𐳉𐳎𐳉𐳇𐳭𐳖𐳁𐳖𐳖𐳜 𐳉𐳢𐳟𐳦 𐳀𐳇𐳜, 𐳥𐳀𐳓𐳢𐳁𐳖𐳐𐳤 𐳦𐳞𐳖𐳦𐳉𐳦𐳦𐳉𐳖 𐳂𐳑𐳢𐳜 𐳓𐳐𐳁𐳖𐳖𐳑𐳦𐳁𐳤𐳦!