Hazafiak voltak

Az ember, a hit és a történelem méltósága az 1867. évi kiegyezés utáni nemzeti ünnepeken

A Magyarságkutató Intézet Kiadványai 14.

szerkesztő: Fabó Edit

A Magyarságkutató Intézet Történeti Kutatóközpontjában egy olyan emlékezettörténeti kutatás indult 2019-ben, amely az alaposan feltárt magyar dualizmus korának ad új megvilágítást. 

A kiindulópont a „nemzet” és az „állam” fogalmak közkeletű használatának időbeli követése volt. A kötet a dualizmus – részletesebben az 1867 és 1876 közötti – időszakának a március 15-i és az augusztus 20-i Szent István-napi ünnepségek sajtóvisszhangjain keresztül mutatja be a nemzeti emlékezet és a történelmi tudat ápolását. A hajdani sajtóból kirajzolódik az, hogy a megemlékezések alkalmával a hatalom, a közvélemény miként viszonyult a két történelmi évfordulóhoz, illetve hogy a korabeli véleményformálók milyen nézetet képviseltek, és azoknak milyen volt a fogadtatásuk. A korszak elején még érzékelhető volt a korábbi Habsburg-önkényuralom miatti visszafogottság és a kiépülő állami, politikai rendszer óvatossága. Az állam és a sajtó­viszonyok megszilárdulásával azonban egyre magabiztosabb vélemények fogalmazódtak meg, és az ünnepségek eseményei is színesedtek.

A kutatás jelenlegi szakasza lehetőséget nyújt arra, hogy a korba ágyazott forrásismertetések felelevenítsék azt a közgondolkodást, amelynek hazafias szellemében méltó helye volt az embernek, a hitnek és a történelemnek.