85 éve született Szász Lőrinc

Pál Helén, Eőry Zsófia

Az erdélyi magyar nyelvtudós és szótáríró 1935. augusztus 23-án látta meg a napvilágot Gyergyócsomafalván.

Középiskolai tanulmányait 1948-ban kezdte meg a csíkszeredai Állattenyésztési Szakközépiskolában. 1963-ban a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen kapott tanári oklevelet magyar nyelv és irodalom szakon. Ezután a Román Akadémia kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalomtörténeti Intézetében lett tudományos munkatárs. 1983-ban lépett be a román–magyar és magyar–román szótártani munkacsoportba főmunkatársként.

Fő kutatási területe a szókincstan és a szótárírás volt. Ilyen témájú tanulmánya például az 1991-ben megjelent „A magyar–román és román–magyar szótárírás múltja és jelene” és az 1996-ban publikált „Az igekötős igék ekvivalensei a magyar–román nagyszótárban”. Szótárszerkesztői munkássága, amelyről ma a legtöbben ismerik, több mint 40 évet ölel fel, ezalatt számos magyar–román és román–magyar szótár összeállításában vett részt. Művei nemcsak nyomtatásban jelentek meg: a transindex.ro „Adatbank” felületéről (http://szotar.adatbank.transindex.ro/) többféle román–magyar tematikus szótár érhető el, az általános román–magyar szótár Szász Lőrinc munkája.

szótár
A Dicţionar român–maghiar 2015-ös kiadása

Az Erdélyi magyar szótörténeti tár összeállításában is részt vett. Ennek a munkának a célja a magyar szótörténeti anyaggyűjtésben megtapasztalható hiányosságok pótlása, kiküszöbölése volt, vagyis a szerzők – Szabó T. Attila szerkesztő megfogalmazása szerint – egy „új, az eddigieknél valamivel gazdagabb szótörténeti gyűjtemény anyagának egybehordására, illetőleg az egybegyűjtött anyag közzétételére” vállalkoztak. Forrásként a XV. század közepe és a XIX. század vége közé eső levéltári iratanyagot használták. Az erdélyi magyar nyelvű régiség szókincsének átfogó bemutatására törekedtek: minél több, minél megbízhatóbb adatot akartak szolgáltatni a szavak alaki, jelentésbeli, mondattani és stilisztikai viselkedéséről. Szász Lőrinc a IV. kötettől – ez 1984-ben jelent meg – kezdve dolgozott a szótár címszavainak román értelmezőjeként.

szótár
Az Erdélyi magyar szótörténeti tár

Szász Lőrinc másik kutatási területe a névtan és a nyelvjárási jelenségek voltak. Elsősorban szülőfaluja, Gyergyócsomafalva nyelvi sajátosságait vizsgálta. Számos tanulmányt publikált a Nyelv- és Irodalomtudományi Közleményekben: „Gyergyócsomafalva ragadványnevei” (1966/1); „A hiátus megszüntetése a gyergyócsomafalvi kételemű személynevekben” (1967/2); „A gyergyócsomafalvi fakitermelők szakszókincse” (1971/2); „Gyergyócsomafalva helynevei” (1976/1). Munkássága azonban nem korlátozódott kizárólag szülőfalujára: „Somlyó” című cikke 1971-ben jelent meg a Magyar Nyelvben.

Szász Lőrinc nemcsak nyelvészeti kutatásokban működött közre: ő fordította románról magyarra a Magyar népballadák – Balade populare maghiare című kötet előszavát. A gyűjtemény 1975-ben jelent meg, a balladákat Petre Șaitiș fordította románra. Az előszót Ion Şeuleanu írta, Szász Lőrinc tolmácsolásában pedig magyarul is tájékozódhatunk a kötetben megjelentetett művekről. A kiadványban egymás mellett olvashatjuk a magyar nyelvű szövegeket és román fordításukat.

szótár

Szász Lőrinc írásait számos folyóirat közölte: a tudományos kiadványok (Magyar Nyelv, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények) mellett napilapok (Vörös Zászló, Előre), művészeti hetilapok (Utunk) és román nyelvű újságok (Tribuna, Cercetări de Lingvistică, Limba Română) is megjelentették a cikkeit.

2002-ben az Erdélyi magyar szótörténeti tár munkaközösségét, így Szász Lőrincet is Kisebbségekért Díjjal tüntették ki. Az indoklásban arra hívták fel a figyelmet, hogy a szerkesztőség évtizedeken átívelő munkája a jelenkor kutatói előtt is új utakat nyithat meg: „A Szótörténeti Tár igazi értelme és legfőbb szakmai értéke nem az, hogy mintegy felleltározza, megörökíti Erdélyi gazdag nyelvi múltját. Fontosabb ennél az, hogy a feltárt, feldolgozott források hozzáférhetőkké váltak a magyarságtudomány művelői számára”.

Szász Lőrinc nyolcvanéves korában, 2016. július 8-án hunyt el Kolozsváron.

(Forrás:

A Romániai magyar irodalmi lexikon szócikke Szász Lőrincről: https://lexikon.kriterion.ro/szavak/4295/

Szabó T. Attila előszava az Erdélyi magyar szótörténeti tárhoz: https://mek.oszk.hu/08300/08370/pdf/index.html

A Romániai magyar irodalmi lexikon szócikke az Erdélyi magyar szótörténeti tárról: http://mek.oszk.hu/03600/03628/html/e.htm#Erd%C3%A9lyiMagyarSz%C3%B3t%C3%B6rt%C3%A9netiT%C3%A1r

A Kisebbségekért Díj kitüntetettjei 2002-ben: https://web.archive.org/web/20070927230016/http://www.meh.hu/tevekenyseg/hatteranyagok/hatter20021217_2.html )

 

Pál Helén, tudományos munkatárs

Nyelvtervezési Kutatóközpont

Magyarságkutató Intézet

pál helén
Pál Helén

Eőry Zsófia ügyvivő szakértő

Nyelvtervezési Kutatóközpont

Magyarságkutató Intézet

Eőry Zsófia
Eőry Zsófia